Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1456 (2014-2015)
Innlevert: 22.09.2015
Sendt: 22.09.2015
Besvart: 29.09.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Regjeringen har besluttet å helprivatisere renholdet i forsvarssektoren. Forsvarsministeren uttaler 17.09. 2015 at hun er ”særlig opptatt av de eldste renholderne, og at disse sikres forutsigbarhet fram til pensjonsalder”. Samtidig er det besluttet at alle renholdere mellom 55 år og 60 år ved privatiseringen vil miste mulighet til AFP (Avtalefestet pensjon).
Hvorfor har forsvarsministeren valgt å la denne gruppen eldre arbeidstakere lide et stort tap økonomisk og tape rettigheter?

Begrunnelse

Renholdere i Forsvarsbygg som har fylt 60 år er besluttet overført til Forsvaret på privatiseringstidspunktet. De øvrige renholderne vil tilbys stillinger i private renholdsfirmaer som får oppdrag for Forsvaret. Dette er i stor grad godt voksne damer, som vil oppleve betydelige ulemper ved denne omstillingen. Mange vil få kraftig reduksjon i sine pensjonsrettigheter og stor kutt i pensjonsutbetalingene – opp mot 1,5 millioner kroner. Alle verst ut kommer ansatte i gruppen som er fylt 55 år på overføringstidspunktet, og som taper retten til å gå av med AFP. Dette følger av regelverket for privat AFP som krever at man må meldes inn i ordningen senest ved fylte 55 år.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 22. september 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om overgangsordningen for eldre renholdsansatte i Forsvarsbygg. Dette i tilknytning til at Forsvarsbyggs monopol på å levere renholdstjenester til Forsvaret oppheves fra 1. mai 2016.
Forsvaret skal anskaffe renholdstjenester for hele forsvarssektoren basert på konkurranse i det åpne marked. Dette vil bidra til at vi kan frigjøre midler til å styrke den operative evnen, gjennom flere timer seiling, flyvning, øving og trening. Forsvarssektoren bruker i overkant av 300 millioner kroner hvert år på renhold.
Et viktig tiltak for å ivareta de ansatte, er at prosessen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse. Ved en virksomhetsoverdragelse videreføres den enkelte arbeidstakers ansettelsesforhold hos ny leverandør i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 16, med de rettighetene dette gir de ansatte. Blant annet vil de ansatte få videreført sine individuelle lønnsbetingelser og ansiennitet hos ny leverandør. I tillegg vil alle som har jobbet mer enn tre år ha en oppsatt pensjonsrett i Statens pensjonskasse. Dette er en god ordning som omfatter hele gruppen.
Forsvarsdepartementet har i tillegg vurdert om de eldste renholdsansatte i Forsvars-bygg med lang ansiennitet bør ivaretas særskilt. Det er foretatt en grundig analyse av personellmessige konsekvenser av flere alternative overgangsordninger. Det er her gjort en helhetlig vurdering, der ulike hensyn er vurdert opp mot hverandre.
Departementet har besluttet at det skal innføres en overgangsordning for renholdsansatte født i 1956 eller tidligere med minimum 15 års ansiennitet. Dette vil ivareta de eldste arbeidstakerne nær pensjonsalder, og med lang opptjeningstid. Denne gruppen har i stor grad begynt å planlegge for og innrette seg mot pensjonsalderen, og vil uten en overgangsordning miste retten til å gå av med avtalefestet pensjon eller på særaldersgrensen.
En utvidet ordning vil stride mot utviklingen i resten av samfunnet, der det forventes at arbeidstakere står lengre i arbeid enn før. Jeg mener at Forsvarsdepartementet har kommet frem til en god ordning både for de ansatte og forsvarssektoren.