Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1468 (2014-2015)
Innlevert: 24.09.2015
Sendt: 25.09.2015
Besvart: 01.10.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Om lag 100 tilsette ved Norway Seafoods i Stamsund har vore utan arbeid i 50-60 dagar i år, grunna mangel på råstoff. I fjølge Fiskeribladet Fiskaren er dei no permittert på ubestemt tid. Det blir difor stilt spørsmål ved leveringsplikta selskapet har (Havfisk/Norway Seafoods).
Kor liten aktivitet kan det være ved anlegget før eigarane bryt aktivitetsplikta, og korleis definerer ministeren eigarane?

Begrunnelse

Hjørnesteinsbedriften Norway Seafoods i Stamsund har no stått stille i halve 2015, grunna mangel på råstoff. Selskapet vart splitta i 2012, men det vart då slått fast at leveringsplikta fortsatt låg i selskapet. I fjølge Fiskeribladet Fiskaren frys Havfisk mesteparten av fisken om bord for salg både til norske og utanlandske kunder via fryselager. Norway Seafoods, som driv på land, satsar på ferske produkt. Resultata viser at Havfisk går med overskot mens Norway Seafoods går med underskot. Det blir no stilt spørsmål, blant anna frå tillitsvalte, om intensjonen med dei ordningane som fins er oppfylte.

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker: La meg først slå fast at jeg på samme måte som ledelsen i Norway Seafoods AS og de ansatte som er permitterte, sterkt beklager situasjonen.
Leveringsplikten er innrettet slik at trålerne skal tilby den fangsten av torsk og hyse som er underlagt leveringsvilkår, til begunstigede steder eller områder. Leveringsplikten krever ikke at fisken skal leveres fersk.
Vilkår om aktivitetsplikt er formulert slik at dersom fartøyeiers industrivirksomhet reduseres, bygges ned eller legges ned, kan departementet trekke ervervstillatelsen tilbake. Aktivitetsplikten er ikke en del av leveringsvilkåret og de to pliktene er uavhengige av hverandre. Aktivitetsplikten er nedfelt i ervervstillatelsen for trålerne som Havfisk ASA eier, og gjelder virksomheten som Norway Seafoods AS driver på anleggene eiet av Havfisk ASA, blant annet i Stamsund.
Aktivitetskravet innebærer at Havfisk ASA har ansvaret for at det foreligger industrivirksomhet og bærer risikoen i forhold til tildelte tillatelser til å eie og drive fiskefartøy dersom Norway Seafoods AS industrivirksomhet opphører.
Innretning og aktivitetsnivå ved de ulike anleggene varierer med tilgang til råstoff og avsetningsmuligheter for produktene, og arbeidsstyrken varierer også, herunder har det blitt akseptert at det er blitt færre ansatte. Dette ble gjort når det gjelder aktivitetsplikten i Kjøllefjord under en tidligere regjering.
Fiskeridirektoratet kontrollerer for øvrig årlig om leveringsvilkårene overholdes, og det blir ilagt sanksjoner dersom det blir konstatert brudd som gir grunn for dette.
Permitteringer er ikke et brudd på aktivitetsplikten. Det er varig nedbygging eller nedleggelse av virksomhet som bryter med pålegget om aktivitet. Permitteringer som skyldes manglende råstoff vil variere over året og er særlig fremtredende om høsten. Det er også da vi opplever flest og langvarige permitteringer.
Permitteringen i Stamsund skyldes at det ikke er tilstrekkelig tilgang til egnet råstoff til produksjon ved alle Norway Seafoods AS sine anlegg. Norway Seafoods AS har fortsatt drift ved flere anlegg. Når Havfisk ASA og Norway Seafoods AS har besluttet å måtte permittere de ansatte i Stamsund, legger jeg til grunn at det er basert på deres bedømmelse av situasjonen.
En nedre grense for aktivitet vil måtte være gjenstand for en totalvurdering, hvor både kvantum og tidsperiode vil ha betydning.
Regjeringens mål i fiskeripolitikken er å skape lønnsomhet i hele verdikjeden som vil kunne gi mer stabile helårlige arbeidsplasser. Vi tar sikte på å se på leveringsplikt og aktivitetsplikt, på bakgrunn av forslagene fra Tveteråsutvalget, i stortingsmeldingen om norsk sjømatindustri som skal fremmes.