Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1475 (2014-2015)
Innlevert: 28.09.2015
Sendt: 28.09.2015
Besvart: 06.10.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Staten er forpliktet av grunnlov og konvensjoner til å ikke diskriminere i statlig arbeidsmarkedspolitikk. Forslaget om kommunalt ansvar for VTA (varig tilrettelagt arbeid) kan bety diskriminering og tap av arbeidsmulighet for utviklingshemmede. I Innst.333 S (2014 2015) ber flertallet om en utredning for finne balanse mellom statlig og kommunalt ansvar der hensynet til brukerne skal stå i fokus for løsningen som blir valgt.
Gjennomfører regjeringen en intern eller en ekstern utredning og er brukerne med utredningsarbeidet?

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Arbeids- og sosialdepartementet utreder den fremtidige ansvarsplasseringen for tiltaket varig tilrettelagt arbeid. Utredningen er en del av arbeidet med kommunereformen, der regjeringen blant annet vurderer å overføre flere statlige oppgaver til større og mer robuste kommuner. Departementet følger opp flertallsinnstillingen til behandlingen av Meld. St. nr. 14 (2014-2015) ved at utredningen har som mål å finne en naturlig balanse mellom statlig og kommunalt ansvar og at brukernes beste skal stå i fokus for løsningen. Jeg vil understreke at regjeringen foreløpig ikke har konkludert på at man skal overføre varig tilrettelagt arbeid til kommunene. Formålet med utredningen er få bedre kunnskap om hvordan man kan organisere mer helhetlige og bedre tjenester for de aktuelle brukerne. Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om man skal overføre ansvaret, etter at utredningen foreligger. Utredningen gjennomføres som en departementsintern utredning i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet er i dialog med Norsk forbund for utviklingshemmede, ASVL og Attføringsbedriftene om utredningen. Det har vært et møte med disse organisasjonene, og de er også oppfordret til å komme med skriftlige innspill.