Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1473 (2014-2015)
Innlevert: 25.09.2015
Sendt: 28.09.2015
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 02.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Landbruksministeren har vært opptatt av den høye andelen leiejord i landbruket. I Hå kommune på Jæren har staten avviklet gårdsdriften ved Åna Fengsel. Statsbygg sitter på et betydelig jordbruksareal på fengselets eiendom som det legges opp til å leie ut.
Vil regjeringen sørge for at dette arealet blir avhendet til lokale bønder slik at man kan bidra til mindre leiejord?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Statsbygg forvalter statens grunneierinteresser for Åna fengsel. Siden kommunal- og moderniseringsministeren er ansvarlig statsråd for Statsbygg, svarer jeg på vegne av landbruks- og matministeren.
Åna fengsel er på 3 631 dekar og har 53 bygninger. Det er et av Norges største fengsler med 164 plasser. Selv om Kriminalomsorgens drift av landbruket er avviklet, benytter fengslet store deler av eiendommen i sin virksomhet. Samtidig vurderer Justisdepartementet en mulig fremtidig utvidelse av soningskapasiteten.
Dagens bruk av eiendommen utløser spesielle krav til sikkerhet etc., som gjør at man kan bli sittende som eier av en større eiendom enn de arealer som faktisk er i bruk. I tillegg vil en mulig fremtidig utvidelse av soningskapsiteten øke arealbehovet. På grunn av nåværende bruk og fremtidig planer for eiendommen er det ikke ønskelig å foreta salg av landbruksarealene.