Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1483 (2014-2015)
Innlevert: 30.09.2015
Sendt: 30.09.2015
Besvart: 05.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Når vil egnede lokaler for registrering av asylsøkere være på plass, og hvordan vil justisministeren sørge for at det operative ansvaret ivaretas?

Begrunnelse

Det har i flere uker kommet bekymringsmeldinger knyttet til kritikkverdige forhold på flyktningmottaket på Tøyen. Det er behov for en bedre og mer langsiktig løsning der politi og UDI kan utføre sine oppgaver under bedre arbeidsforhold, samtidig som asylsøkere får en god og verdig mottakelse, tilgang til nødvendige helseundersøkelser og -hjelp, mat og gode sanitære forhold.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det har i 2015 vært en kraftig økning i antall asylsøkere til flere europeiske land, og de siste månedene har dette også gitt seg utslag i antall som søker om beskyttelse i Norge. Økningen har utfordret hele det norske mottakssystemet, inklusive ankomstregistreringen hos Politiets utlendingsenhet (PU).
Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politidirektoratet (POD), herunder PU, har de siste ukene samarbeidet om å finne egnede lokaler for et ankomstsenter, primært beliggende mellom Svinesund og Oslo av logistikkmessige årsaker. Direktoratene har arbeidet så raskt som mulig i en svært presset situasjon for å finne en løsning som vil gi en bedre organisering av ankomstfasen for asylsøkerne og for utlendingsforvaltningen, både med tanke på den situasjonen vi befinner oss i nå og på lengre sikt.
Det er UDI som skal tilby innkvartering for personer som har oppsøkt PU for å søke beskyttelse, men ennå ikke oppnådd å fremme sin søknad, og det er UDI som vil være hovedansvarlig for et slikt ankomstsenter.
UDI inngikk 30. september en leieavtale med eier av det tidligere Smart Club-bygget i Råde i Østfold, for å etablere et ankomstsenter for inntil ett tusen asylsøkere. Avtalen har forbehold om godkjenning av bruksendring fra kommunen.
Ankomstsenteret er en helt ny løsning hvor det skal tilbys overnatting og bespisning til nyankomne asylsøkere i de aller første dagene de oppholder seg i Norge, før de går videre inn i det ordinære mottakssystemet. PU skal foreta en første registrering av asylsøkerne mens de oppholder seg i dette senteret. Det planlegges også for et helsetilbud, slik at det både kan gis akutt helsehjelp og gjøres nødvendige helseundersøkelser.
UDI og POD samarbeider tett med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret bistår i etableringen av senteret.
Det er svært mye som må på plass for at dette skal driftes effektivt og hensiktsmessig for alle parter, og det antas derfor at senteret tidligst vil være drift i uke 42. Det er mange sentrale komponenter som må være på plass før oppstart, slik som bemanning, helse, teknisk utstyr, sanitæranlegg, mv. UDI har et godt samarbeid med alle involverte parter, og jeg er trygg på at alle som er involvert gjør det de kan for å få dette i stand så raskt som mulig på en forsvarlig måte.