Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:16 (2015-2016)
Innlevert: 02.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): I politirådsmøter i Nord-Trøndelag er det opplyst at region nord i politidistriktet har fått i pålegg å spare 3 millioner. Dette skaper usikkerhet og utrygghet for politiets evne til å drive beredskaps- og kriminalitetsforebyggende arbeid.
Er statsråden enig i en slik prioritering og er et slikt varslet kutt i tråd med regjeringens satsing på politiet?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til politi- og påtalemyndigheten i 2016 med nærmere 1,09 mrd. kroner. Regjeringen foreslår blant annet å øke bevilgningen med 163,2 mill. kroner for å oppbemanne politiet med inntil 347 nyutdannede fra Politihøgskolen våren 2016, 147,1 mill. kroner til gjennomføring av nærpolitireformen(til sammen 275 millioner medregnet satsingen fra i fjor), 100 mill. kroner til oppstart av modernisering av politiets IKT-systemer og å styrke Statens barnehus. Dette er tiltak som kommer politidistriktene til gode.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er det ikke lagt inn forslag til kutt i politibudsjettet. Regjeringen foreslår derimot å videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som gjelder alle offentlige virksomheter og som utgjør om lag 70 mill. kroner for politi og påtalemyndighet.
Det har vært gitt klare føringer om å øke politibemanningen i tråd med bevilgningsøkningene til formålet. Samtidig har det de siste årene vært behov for å trekke inn midler fra politidistriktene for å finansiere noen viktige fellestiltak i etaten, for eksempel økte utgifter til drift og forvaltning særlig innen IKT og nødnett. Det er også foretatt en nødvendig styrking av POD særlig innen IKT, HR og sikkerhet og beredskap. Behov for en slik styrking er påpekt gjennom bl.a. politianalysen og 22. juli-kommisjonens rapport. Dette er tiltak som vil komme publikum, politidistriktene og hele etaten til gode. Samlet har politidistriktene de senere årene derfor opplevd svekket fleksibilitet og handlingsrom i sine driftsbudsjetter, tross en betydelig satsing. Det vil være behov for stram styring og prioritering også i 2016.
Når Stortinget har behandlet regjeringens budsjettforslag vil Justis- og beredskapsdepartementet sende tildelingsbrev til Politidirektoratet. Politidirektoratet vil deretter på bakgrunn av tildelingsbrevet fra departementet, utforme disponeringsskriv til politidistriktene og særorganene.
Jeg legger til grunn at Politidirektoratets fordeling av tildelte midler samlet sett for 2016 vil bidra til å styrke polititjenesten på en hensiktsmessig måte.