Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:28 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Nå er overføringen av innsatte til Nederland i full gang. Hvor mange, hvis noen, innsatte har fått vedtak om overføring som:
a) trenger helsehjelp utenfor fengselet og/eller
b) deltar i LAR/Metadon program og/eller
c) kan kreve lengre permisjoner og/eller
d) har omsorg for barn under 18 år og/eller
e) er i utdanningsløp (hhv. rettighetsutdanning eller annen utdanning)?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har tatt spørsmålene opp med Kriminalomsorgsdirektoratet som opplyser følgende:
a)Ingen innsatte som på vedtakstidspunktet trenger helsehjelp utenfor fengselet er vedtatt overført.
b)Idet Norgerhaven fengsel tilbyr LAR-behandling i fengselet tilsvarende den behandlingen domfelte kan få i Norge, har 3 domfelte som er under LAR-behandling fått vedtak om overføring. Disse vedtakene er fattet på bakgrunn av søknad eller samtykke fra domfelte. Ingen innsatte som er i LAR-behandling vil bli overført uten samtykke.
c)Ingen innsatte som har rett på permisjon er vedtatt overført til Nederland.
d)Ingen innsatte som har omsorg for eller som mottar regelmessig besøk av barn under 18 år er vedtatt overført.
e)Ingen innsatte som er rettighetselever og som er i et utdanningsløp er vedtatt overført. For domfelte som er under utdanning, men ikke er rettighetselever, gjøres det en helhetsvurdering av hvorvidt domfelte kan overføres, hvor man blant annet ser hen til hvorvidt domfelte kan fortsette studiene i Nederland. Det foreligger imidlertid ikke tall på hvor mange som eventuelt faller inn under denne kategorien.