Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:81 (2015-2016)
Innlevert: 19.10.2015
Sendt: 19.10.2015
Besvart: 30.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden gjere greie for korleis ny turnusordning for legar fungerer, korleis fungerer ordninga for lokalsjukehus og rekrutteringssvake kommunar, korleis fungerer søknadsprosessen, er det ventelister for å få turnusplass og kor mange søkarar må eventuelt vente på plass og kor lenge?

Begrunnelse

Viser til at Regjeringa i St. Meld 1 ( 2015-2016) , statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet, skriv at det blir tilsett omlag 475 legar i turnusstillingar kvar halvår. For fysioterapeutane står det at alle som søker , får plass, men det er uklart om dette også gjeld for legar.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Den nye turnusordningen for leger fungerer etter hensikten. Det har vært god søkning til alle turnusstillingene, uavhengig av hvor i landet disse har vært lokalisert. Helseforetaket som fikk færrest søknader under søknadsrunden våren 2015 fikk 279 søknader. Alt tyder på at søknadsprosessen nå begynner å bli godt innarbeidet både hos arbeidsgivere og søkere, etter at ordningen ble gjort søknadsbasert. Fra og med tilsettingsrunden våren 2015 gikk man også bort fra å utlyse i to omganger. Dette innebærer en mer komprimert søknadsprosess, noe som både arbeidsgivere og søkerne har etterlyst. Helsedirektoratet har også samarbeidet med Den norske legeforeningen om utviklingen av screeningspørsmål som arbeidsgiver kan bruke i tilsettingsprosessen.
Siden leger nå må søke på turnusstillingene på linje med andre stillinger i arbeidslivet, og man har gått bort fra tildeling gjennom loddtrekning, er det ikke lenger venteliste på turnusstillinger. Det er flere som søker på stillingene enn det er ledige stillinger. I søknadsrunden våren 2015 var det 938 søkere. 457 av disse ble tilsatt, mens 481 ikke fikk stilling. De som ikke får turnusstilling kan velge om de ønsker å søke igjen ved senere utlysninger, forsøke å fullføre turnustjenesten ved å søke på reststillinger og/eller eventuelt gjøre andre valg.
Avslutningsvis ønsker jeg å påpeke at Helse- og omsorgsdepartementet har hatt god dialog med berørte parter i forbindelse med endringene av turnusordningen. Helsedirektoratet har et følge-med-ansvar for ordningen, og har også hatt tett kontakt med berørte parter. Dette har vært et viktig bidrag for å sikre at den nye ordningen fungerer. Helsedirektoratet utarbeider også halvårlige statusevalueringer av tilsettingsrundene. Disse er offentlig tilgjengelig og gir god informasjon om hvordan ordningen fungerer.