Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:128 (2015-2016)
Innlevert: 29.10.2015
Sendt: 29.10.2015
Besvart: 05.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvilke av oppgavene som ligger til LDO mener statsråden har utviklingstrekk som gir grunnlag for mindre engasjement, gitt regjeringens foreslåtte kutt i forslaget til statsbudsjett for 2016?

Begrunnelse

Hovedoppgavene til Likestillings- og diskrimineringsombudet er å fremme likestilling, arbeide mot diskriminering på grunnlag av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk og alder. Ombudet har de siste år fått tilført flere oppgaver, som tilsyn med CRPD, og ny LHBT-lov. Ombudet melder om en økning i antall saker og henvendelser, og har også prioritert og økt den utadrettet formidlingsaktivitet gjennom foredrag og debatter. Til tross for økende ansvar, aktivitet og pågang har regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2016 foreslått bevilgningen til LDO redusert med vel 1 million kroner.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt tilknyttet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Formål og oppgaver går fram av diskrimineringsombudsloven §§ 1 og 3. Hovedoppgaven til LDO er å fremme likestilling og hindre diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde 63 ansatte per 31.12.2014.
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått en bevilgning på 52,964 mill. kroner til LDO på kapittel 873, post 50. Dette er en reduksjon på 1,017 mill. kroner sammenlignet med budsjettet for inneværende år.
Reduksjonen er en følge av de prioriteringene som har vært gjort på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjettområde. Som følge av disse prioriteringene er også bevilgningen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda på kap. 870, post 01 foreslått økt med 1 mill. kroner.
Departementet har ikke instruksjonsrett overfor LDO. LDO vurderer selv hvordan budsjettmidlene som stilles til rådighet skal disponeres, innenfor de rammene som gjelder for ombudets arbeid. En bevilgning på nær 53 mill. kroner i 2016 gir etter departementets vurdering et godt grunnlag for ivaretagelse av LDOs oppgaver.