Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:142 (2015-2016)
Innlevert: 30.10.2015
Sendt: 02.11.2015
Besvart: 06.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Rune Øygarden (H) i Hedmark fylkesting mener at Bård Sødal Grasbekk (MDG) har inntatt et rovdyrstandpunkt som ikke er forenlig med rovdyrproblemene i Hedmark og at Grasbekk derfor ikke bør få sitte i Rovviltnemnd 5.
Mener statsråden at Øygardens begrunnelse er i tråd med de kriteriene som bør legges til grunn for valg av medlemmer til rovviltnemdene?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Av forskrift om forvaltning av rovvilt fremgår det at Klima- og miljødepartementet står for oppnevningen av medlemmer til rovviltnemnder i hver av de åtte forvaltningsregionene etter forslag fra fylkestinget. Alle medlemmer og varamedlemmer av rovviltnemnder skal ha fast plass i fylkestinget eller Oslo bystyre. Dersom fylkeskommunen har fylkesutvalg, skal alle medlemmer fra fylkeskommunen også ha fast plass i fylkesutvalget.
Rovviltforvaltning er et krevende felt med sterke synspunkter fra berørte interesser, og jeg mener det er viktig å ha bredest mulig aksept for den rovviltpolitikken som føres. Som ledd i dette er jeg opptatt av at alle partier skal kunne være medlemmer av en rovviltnemnd.
De regionale rovviltnemndene har ansvaret for rovviltforvaltningen i sin region. De skal blant annet ivareta den todelte målsettingen, som innebærer å nå de regionale bestandsmålene for rovvilt og sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket. Jeg mener det er en styrke om rovviltnemndene har en sammensetning som bidrar til at de kan finne de beste samlede løsningene både for beitedyrene og for rovviltet i sin region. Samtidig skal rovviltnemndene være lokalpolitisk forankret og nemdene bør representere den politiske sammensetningen av fylkestingene i sin region.
På generelt grunnlag vil jeg si at fylkestingene gjør en god jobb når de foreslår kandidater til rovviltnemndene. Jeg er generelt trygg på at fylkestingene legger vekt på at rovviltnemndene får en sammensetning som gjør dem best mulig i stand til å sikre at hensyn til den todelte målsettingen i rovviltforvaltningen ivaretas. Jeg har også tillit til at fylkestingene tar de grep som skal til for å løse eventuelle situasjoner i regionene på en god måte.