Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:203 (2015-2016)
Innlevert: 13.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 20.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva slags analyser og utredninger bygger Riksarkivarens forslag på, og vil statsråden sørge for at en eventuell omlegging kommer til behandling i Stortinget i egnet sak?

Begrunnelse

Riksantikvaren har foreslått å omorganisere den statlige arkivvirksomheten, slik at det regionale leddet, med 8 statsarkiver alt i alt, avvikles som egne enheter. Dette skaper usikkerhet lokalt knyttet til arbeidsplasser, arbeidssted for de ansatte, og hvor disse skal ledes fra. Statsarkivene er en grunnleggende del av den statlige infrastrukturen i distriktene. En slik omorganisering må bygge på en grundig analyse, og være gjenstand for politisk behandling.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Arkivverket står foran store utfordringer som følge av blant annet overgangen fra papirbasert til elektronisk saksbehandling og arkivering, og behov for utvikling og samordning i arkivsektoren. Riksarkivaren har vurdert at Arkivverkets organisasjonsstruktur må utvikles for å ivareta disse utfordringene og behovene på en effektiv måte.
I samråd med Kulturdepartementet igangsatte Arkivverket i januar i år strategiprosjektet Arkivverket 2020. Prosjektet omfatter en rekke eksterne og interne utredninger og analyser for Arkivverket og strategi for å nå målene. Arkivverket har kartlagt og analysert etatens ressursbruk, organisasjon, prosesser med verdikjede og utfordringer, IT-utfordringer, eksterne faktorer, analyse av samarbeidsparter, brukere og andre eksterne aktører, fysisk og elektronisk arkivmateriale i statlig sektor, digitalt skapt materiale i kommunal sektor og privatarkiv. Videre har Arkivverket utarbeidet fremtidsbilde frem mot 2020 og prinsipper for fremtidig organisasjonsstruktur. De ansatte har vært involvert i disse prosessene.
Ut fra analysene mener Riksarkivaren at det er behov for mer helhetlig tilnærming til oppgaveløsningen, likebehandling av brukerne og effektiv utnyttelse av ressursene.
Det har vært ført forhandlinger om ny organisasjonsstruktur mellom Riksarkivaren og tjenestemannsorganisasjonene i Arkivverket, i samsvar med avtaleverket knyttet til medbestemmelse i staten. Riksarkivaren har opplyst at det foreløpig ikke er oppnådd enighet om en samlet løsning.
Ved en omorganisering av Arkivverket vil regjeringen legge frem et forslag til Stortinget om eventuelle endringer i arkivloven, og i den forbindelse også orientere om organisasjonsendringene. Inntil Stortinget har behandlet saken vil nåværende organisering videreføres.