Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:207 (2015-2016)
Innlevert: 13.11.2015
Sendt: 16.11.2015
Besvart: 24.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan denne tilleggsbevilgningen er benyttet, og hvordan dette er fulgt opp i neste års statsbudsjett?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av Prop. 152 S (2014-2015) bevilget Stortinget 2 mill. til Politidirektoratets driftsbudsjett. I Innst. 20 S (2015-2016) skriver en enstemmig kommunalkomite «at barn er i en særlig sårbar situasjon i registreringsfasen, og mener derfor at registreringsfunksjonen i PU må styrkes med barnefaglig kompetanse raskt. Komiteen foreslår derfor 2 mill. kroner i økning på Politidirektoratets driftsbudsjett til dette».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har i tillegg til tildelingsbrev for 2015 datert 19.10.2015 tildelt Politidirektoratet 2 mill. kroner til raskt å heve den barnefaglige kompetansen i registreringsfunksjonen i PU (kurs, opplæring).
Politiets utlendingsenhet arbeider for tiden med hvordan midlene skal benyttes på best mulig måte. Ifølge Politiets utlendingsenhet er det ønskelig å etablere et fast opplæringsløp for de ansatte ved registrering for å sikre at flest mulig har barnefaglig kompetanse i samtale og intervjumetodikk overfor enslige, mindreårige asylsøkere. Behovet for tilstedeværelse av særskilt barnefaglig personell (barnepsykolog e.l.) i den korte tiden enslige mindreårige asylsøkere er i registreringsfasen vil bli vurdert konkret dersom det er anbefalt av øvrige fagmyndigheter.
Regjeringen har foreslått å øke bevilgningen på kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten med 338,4 mill. kroner i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) som følge av økte asylankomster. Jeg legger til grunn at politiet innenfor den foreslåtte bevilgningsøkningen sikrer at den barnefaglige kompetansen er på et tilfredsstillende nivå.