Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:225 (2015-2016)
Innlevert: 18.11.2015
Sendt: 18.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan ledelsen i Vestre Viken HF, Helse Sør Øst og regjeringen forsikre om at prosjekt "nytt sykehus i Drammen" planlegges for riktig størrelse til å kunne møte en realistisk befolkningsutvikling, sykdomsbilde m.m. og vil prosjektet bli oppskalert dersom forutsetningene i prosjektmandatet fra juli 2015 viser seg å ikke være tilstrekkelige?

Begrunnelse

Jeg viser til Dokument nr. 15:1319 (2014-2015), skriftlig spørsmål innlevert 18.08.2015, senere besvart av helse- og omsorgsminister Bent Høie hvor undertegnede spør om det er kortsiktige, økonomiske hensyn i Helse Sør Øst eller pasientbehovet som er årsaken til at Vestre Viken er pålagt å planlegge for et sykehus med en økonomisk ramme som er kuttet med 20 prosent. I svaret fra statsråden, svares det ikke på spørsmålet.
Jeg er gjort kjent med at arbeidet i prosjektgruppen nå viser at konsekvensene av et nedskalert mandat, vil føre til at flere planlagte funksjoner fjernes fra det nye sykehuset, de polikliniske arealene må justeres ned og at fleksibiliteten for evt. nye pasientbehov vil bli svært begrenset (uten nye utvidelser senere). Det foregår også en diskusjon om romplanen i det nye sykehuset skal bygge på erfaringene fra sykehuset Østfold. Jeg ber statsråden også besvare hvorvidt det er hensiktsmessig å basere erfaringene på et nytt sykehus i Drammen på et nytt sykehus i Østfold som kun har vært i drift i kort tid og derfor ikke tilstrekkelig evaluert. Det er positivt med gjenbruk av kunnskap, men det kan være behov for at kunnskapen som gjenbrukes først har blitt testet i den daglige driftssituasjonen ved et sykehus.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst har opplyst at dimensjoneringen av nytt sykehus i Drammen er utført med basis i de fremskrivings- og beregningstekniske parameterne som benyttes for sykehusplanlegging i Norge og Norden, og de forutsatte kapasitetene ligger ikke lavere enn sammenlignbare prosjekter eller helseforetak. Konkret har jeg fått opplyst at i befolkningsutviklingen frem til 2030, er det lagt til grunn middels vekst i SSBs prognose (MMMM) for framskrivning av aktivitet for hvert av fagområdene, somatikk, TSB, psykisk helsevern voksne og barn og unge. Drammen sykehus er både lokal- og områdesykehus i dag, som også er en forutsetning for det nye sykehuset. Samtidig må kapasiteten i nytt sykehus i Drammen sees i sammenheng med kapasiteten ved de øvrige sykehusene i Vestre Viken HF. Den den totale kapasiteten i Vestre Viken HF inkluderer Kongsberg, Bærum og Ringerike sykehus.
Gjennom etablering av Sykehusbygg har jeg gitt klare forventinger om gjenbruk av løsninger og erfaringsoverføringer mellom sykehusprosjekter. Jeg vet også at Helse Sør-Øst siden nytt østfoldsykehus ble vedtatt gjennomført i juni 2009 har hatt som en klar forutsetning om søke å gjenbruke mest mulig av konsepter, løsninger og ressurser dette prosjektet til neste prosjekt. Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter forutsetter at det skal utvikles minst to alternative løsninger i konseptfasen som skal sammenlignes etter bestemte kriterier. Ett av alternativene for nytt sykehus i Drammen er derfor utarbeidet med basis i nytt østfoldsykehus De to alternative løsningene vil sammen med ”null-alternativet" bli vurdert våren 2016.