Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:254 (2015-2016)
Innlevert: 24.11.2015
Sendt: 24.11.2015
Besvart: 30.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): I vedtektene for Avinor står det i paragraf 10 at styret skal forelegge for samferdselsministeren alle saker som berører hel-/delprivatisering av basisvirksomheten. Jeg er nå kjent med at Avinor har sent ut på anbud brann/redningstjenester og plasstjenester.
Har ministeren godkjent dette og mener han dette er i tråd med Stortingets eierskapsmeldingen for Avinor?

Begrunnelse

Bodø Lufthavn skal etter planen overdrages fra forsvaret innen 1.8.2016. I denne forbindelse har Avinor foreslått å sette ut på anbud flere av sine basisfunksjoner. Dette gjelder Brann-/redningstjenesten og plasstjenester. Dette er ikke i tråd med vedtektene og Eierskapsmeldingen til Avinor der man sier klart at Avinor skal drive disse oppgaven selv, ikke minst av sikkerhetsmessige årsaker.
Det vil derfor være naturlig at disse oppgaven ble utført av Avinor selv når selskapet overtar disse fra forsvaret.
Jeg registrerer at Avinor henviser til merknader i budsjettet for 2015 fra et flertall i transportkomiteen som sier:

" Flertallet ber derfor regjeringen foreta en gjennomgang av hvordan det kan legges til rette for økt deltakelse fra private aktører når det gjelder drift av Avinors mindre lufthavner".

Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde en merknad som sier:

" Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker ikke å konkurranseutsetter tjenester som kan svekke flysikkerheten og Avinormodellen".


Med bakgrunn i diss merknadene og eierskapsmeldingen ville det være naturlig at ministeren kom tilbake til Stortinget før han evt. godkjente en konkurranseutsetting av disse basistjenestene.
Et annet moment er at flertallsmerknaden omtaler mindre lufthavner, Bodø Lufthavn kan man ikke si faller inn under denne kategoriseringen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet har bedt Avinor om å overta driftsansvaret for Bodø lufthavn fra 1. august 2016. Avinor skal etablere en ny driftsorganisasjon i Bodø, og selskapet tar sikte på eksterne leveranser innenfor områdene brann- og redningstjenester, plasstjenester og flyside elektrotjenester.
Samferdselsdepartementet har vært informert om Avinors planer, og jeg er positiv til at Avinor nå vurderer nye løsninger for å effektivisere virksomheten ved Bodø lufthavn. Lavere driftskostnader vil styrke Avinors evne til løse selskapets samfunnsoppdrag om å drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner.
Forrige eiermelding for Avinor ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg II. Dagens stortingsflertall er positiv til at private aktører kan spille en større rolle enn i dag i driften av Avinors mindre lufthavner, jf. Innst. 13 S (2014-2015). Min vurdering er at Avinors planer om eksterne leveranser i Bodø er i tråd med Stortingets føringer. Som varslet i Prop. 1 S (2015-2016) vil jeg i neste eiermelding foreta en gjennomgang av hvordan det kan legges til rette for private aktører i driften av Avinors mindre lufthavner.