Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:268 (2015-2016)
Innlevert: 26.11.2015
Sendt: 27.11.2015
Besvart: 04.12.2015 av utenriksminister Børge Brende

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Stortingsflertallet var i Innst. 296 S (2014-2015) tydelig på at «Norge må spille en aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen og arbeide langsiktig for et forbud mot slike våpen.»
Hvordan mener utenriksministeren at det er mulig å arbeide langsiktig for et forbud uten å støtte det arbeidet som ICAN og lignende organisasjoner gjør?

Begrunnelse

Utenriksdepartementet har avslått samtlige søknader innkommet i 2015 fra sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider globalt for å forby atomvåpen og opplyse om den risiko de utsetter oss for. Blant organisasjonene som har fått avslag er International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som ble nevnt som en av favorittene til Nobels Fredspris i 2015, og Norsk Folkehjelp. Disse, og flere lignende organisasjoner, har vært hatt en nøkkelrolle i de siste årenes arbeid for å fremme det humanitære perspektiv på atomvåpen. Eksempelvis gjennom bidrag til at det humanitære initiativet som den rødgrønne regjeringen startet, inkludert Oslo-konferansen i 2013, har blitt så vellykket. Beslutningen fra regjeringen om å avslutte den mangeårige støtten får alvorlige konsekvenser for ICANs evne til å fortsette sitt viktige arbeid. Beslutningen svekker også Norges aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen. Regjeringens avslag til ICAN og de andre organisasjonene gjør det enda tydeligere at regjeringen har gjennomført et linjeskift i norsk atomvåpenpolitikk.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg viser til det svaret jeg gav representanten Liv Signe Navarsete på skriftlig spørsmål 227 om samme tema. For 2015 er det forpliktet og utbetalt 50 millioner kroner under tilskuddsordningen «Utvikling og nedrustning». Dette omfatter også støtte til sivilsamfunnets innsats for å bygge og spre kunnskap om spørsmål knyttet til kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.
ICANs globale nettverk har totalt mottatt 6,8 millioner i støtte av Utenriksdepartementet i 2015, mens ICAN Norge har mottatt 1,5 millioner i samarbeid med Norske leger mot atomvåpen.
Nysalderingen ble behandlet i statsråd 20. november. På grunn av økte utgifter til nyankomne asylsøkere på 1,7 milliarder har det vært behov for inndekking. Av tilleggsbehovet er 608 millioner kroner foreslått finansiert ved en økning i bistandsrammen, resterende beløp ved omfordeling av om lag 1 milliard kroner under Utenriksdepartementets budsjett. Av dette er det foreslått en reduksjon på 34,5 millioner kroner på post 164.72. Forslaget medfører blant annet at det ikke kan settes i verk nye tiltak innenfor nedrustnings-, ikke-sprednings- og fredelig-bruk-feltet utover det som er forpliktet og igangsatt.
Norge spiller en aktiv pådriverrolle for å nå målet om en verden uten kjernevåpen.
I det langsiktige arbeidet for en verden uten kjernevåpen er det viktig å få kartlagt forutsetningene for at kjernevåpenstatene kan foreta dype kutt i sine arsenaler. Kun på basis av gjensidig, irreversibel og verifiserbar nedrustning kan vi på lang sikt nå målsettingen.
Norge vektlegger derfor blant annet å bidra til det internasjonale partnerskapet for verifikasjon av kjernefysisk nedrustning, hvor 27 land, samt EU deltar. Norge var vertskap for det andre plenumsmøtet i partnerskapet 16. – 18. november. Dette er en svært viktig plattform siden alle de fem kjernevåpenstatene innenfor Ikke-spredningsavtalen NPT deltar.