Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:307 (2015-2016)
Innlevert: 07.12.2015
Sendt: 08.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I helgen rammet ekstremværet Synne Sør-Vestlandet, og Dalane regionen i Rogaland spesielt hardt. Det er heller ikke første gang dette skjer, Egersund er en av de mest flomutsatte byene i landet, og det foreligger konkrete planer om flomsikring for området.
Hvordan vil regjeringen se til at det raskt igangsettes avhjelpende tiltak slik at lignende situasjoner kan unngås i fremtiden, og vil det være aktuelt å benytte de ekstraordinære midlene til flomsikring avsatt i regjeringens tiltakspakke til dette formålet?

Begrunnelse

Egersund er en av de mest flomutsatte byene i landet. NVE sitt flomsonekart for området, som ble klart i høst, viser at selv en tiårsflom vil gi betydelige oversvømmelser, og at flere bruer har for lav kapasitet på den kartlagte strekningen. Flommen i helgen ble betegnet som en 150-årsflom. Det foreligger konkrete planer om utbedring, herunder å bygge en tunnel / kulvert for å avhjelpe det mest utsatte området. Ved lignende ekstremvær i andre deler av landet, eksempelvis oktoberflommen i Odda 2014, har regjeringen tatt til ordet for avhjelpende tiltak igjennom NVE. Det er et nasjonalt ansvar å bidra til avhjelpende tiltak i Egersund. Tiltak ligger også gryteklare, som bør tale for å benytte noe av den ekstraordinære bevilgningen gitt i regjeringens tiltakspakke tiltenkt Sør-Vestlandet.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Vi har de siste årene opplevd en rekke flomhendelser som har medført store skader på infrastruktur og bebyggelse. Denne gangen rammet ekstremværet Synne særlig hardt i kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Kvinesdal. Det er lett å forstå at situasjonen er krevende for de som er berørt.
Staten har ulike ordninger for å støtte kommunene i forbindelse med denne type situasjoner. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) gir bistand til kommunene og samfunnet for øvrig i håndteringen av flom- og skredrisiko. Det skjer i form av kartlegging, arealplanbehandling, sikringstiltak, overvåking og varsling samt faglige vurderinger i krisesituasjoner. Kommunen har et generelt ansvar for innbyggernes sikkerhet. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal gi grunnlag for kommunal beredskap og for risikoreduserende tiltak.
Regjeringen har økt bevilgningene til forebygging av flom og skred. Det ligger an til en økning på 125 mill. kroner til flom- og skredforebygging over NVEs budsjett for 2016. Det innebærer en samlet bevilgning til dette formålet på om lag 386 mill. kroner.
NVE og kommunene arbeider nå med å få oversikt over skadeomfanget etter den siste hendelsen. Det er for tidlig å si noe om prioritering av nye permanente tiltak i de rammede områdene. Dette er noe som NVE vil vurdere framover. I første omgang er det nødvendig å konsentrere innsatsen om tiltak for å avverge ytterligere skader.