Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:328 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Besvart: 17.12.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av regelverket med sikte på å tillate forretningsmodeller basert på delingsøkonomien innenfor transportfeltet?

Begrunnelse

Delingsøkonomien lager nye forretningsmodeller som utfordrer samfunnet ift. blant annet transportlovgivning, skatteregler, arbeidstakeres rettigheter samt forbrukerrettigheter.
En person ble nylig frifunnet i Oslo tingrett for brudd på yrkestransportloven etter å ha fått ilagt en bot på kr. 9.600 kr for å ha kjørt for Uber. Politiet omtalte dette som pirattaxi. Den omstridte paragraf 4 i yrkestransportloven lyder som følger:

«Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbud om transport vert retta til ålmenta på offentlig plass.»

Oslo tingrett mente i følge dommen at det åta kjøreoppdrag via Uber-appen ikke er det samme som å tilby «transport til allmennheten på offentlig sted».
Retten skriver også i dommen at tjenesten UberPop ikke nødvendigvis er lovlig selv om sjåføren ble frifunnet.
En lignende sak har fått samme utfall i Stavanger tingrett, hvor 3 personer som kjørte for Haxi ble frifunnet. Det er også en taxi-app som medlemmer kan avtale samkjøring seg i mellom mot betaling.
De finnes en rekke samkjørings-apper på markedet.
Noen går under navnet «spontan samkjøring» som for eksempel Carma Carpooling og Hent Meg. Også i disse tjenestene kan man ta betalt i app-en for åta i mot ekstra passasjerer i bilen.
Teknologien går ofte foran lovverket, og det kan være behov for en gjennomgang av lovverket. Konkurransetilsynet har også tatt til ordet for en friere konkurranse innenfor taxi-området.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Den nye delingsøkonomien kombinert med elektroniske plattformer som effektivt kobler private tjenesteleverandører med private brukere har flere positive sider i form av at ressurser utnyttes bedre. Samtidig gir den også utfordringer for regulering av næringen og for kontroll av skatter og avgifter, noe som er viktig for å sikre rettferdige og like konkurransevilkår mellom aktørene. Personer med privatbiler har gjennom de teknologiske muligheter i dag langt større muligheter til å fremby transporttjenester i et marked langt utenfor kretsen av familie, venner og bekjente, og utfordrer derfor dagens regulering av drosjevirksomhet. Dette er utfordringer som skaper debatt i mange land.
EU-kommisjonen omtaler i sin indre markedsstrategi (COM 2015-550 final) den nye delingsøkonomien, ikke bare innenfor transport, men i et bredere perspektiv. Kommisjonen skriver at de vil utvikle en europeisk dagsorden for delingsøkonomi, herunder veiledning i hvordan eksisterende EU-lovgivning finner anvendelse på forretningsmodeller i delingsøkonomien. De uttaler videre at de vil vurdere eventuelle hull i regelverket og overvåke utviklingen av delingsøkonomien.
Delingsøkonomien gir flere utfordringer knyttet til dagens drosjenæring. Dette gjelder særlig forholdet til yrkestransportregelverket og løyveplikten, manglende kjøreseddel hos sjåførene og utfordringer knyttet til skatt. Jeg er oppmerksom på disse problemstillingene, og vurderer om og evt. hvordan ulike typer forretningsmodeller kan reguleres innen rammen av yrkestransportregelverket. Det er viktig å sikre at det er ryddige rammer for konkurranse innenfor et forutsigbart regelverk.