Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:353 (2015-2016)
Innlevert: 14.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Kan statsråden gi en oversikt over hvor stort tilskudd og hvor mange barnehageplasser hver enkelt kommune ville fått med henholdsvis regjeringens forslag til statsbudsjett/budsjettavtalen og Arbeiderpartiets forslag?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2016 har Arbeiderpartiet foreslått å finansiere utvidet rett til barnehageplass til alle ettåringer født før 31.desember. Dette ved hjelp av en bevilgning på 650 mill.kr. i rammetilskuddet til kommunene. Regjerningen hadde sitt eget forslag.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 333 mill. kroner til om lag 3 400 flere barnehageplasser. For å finansiere helårsvirkningen av satsingen ble bevilgningen økt med 400 mill. kroner i budsjettet for 2016 slik at det i 2016 er bevilget om lag 740 mill. kroner (i 2016-kroner) til nye barnehageplasser.
Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative budsjett å øke bevilgningene med 250 mill. kroner utover regjeringens forslag til økning med 400 mill. kroner. Samlet bevilgningsøkning blir da 650 mill. kroner. Jeg legger til grunn at økningen på 250 mill. kroner ville blitt gitt med halvårseffekt i 2016 i tråd med vanlig praksis for budsjettering av nye barnehageplasser. Aps bevilgning utover regjeringens forslag, ville gitt om lag 2 700 nye barnehageplasser.
Bevilgningen til nye barnehageplasser fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehager i inntektssystemet. Delkostnadsnøkkelen for barnehager består av kriteriene barn 2-5 år, barn 1 år uten kontantstøtte og utdanningsnivå. Vedlagte oversikt viser beregnet fordeling av midler og plasser mellom kommunene. Beregningen er gjort av Kunnskapsdepartementet med utgangspunkt i den beregningstekniske dokumentasjonen i grønt hefte for 2016 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format