Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:385 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 07.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Den nasjonale helse- og sykehusplan er nå ute på høring. Samtidig pågår det kutt i Ambulansetjenesten i flere fylker. Nordlandssykehuset og Helse Bergen har bestemt å kutte i Ambulansetjenesten. Helgelandsykehuset ser også på ny organisering og kutt i antall ambulanser. Ambulansetjenesten er 1. linja til sykehusene og er en vesentlig faktor for å kunne berge liv og gi trygghet.
Vil helseministeren gripe inn og be helseforetakene avvente behandlingen av planen før man evt. gjør noe med Ambulansetjenesten?

Begrunnelse

Nordlandssykehuset har bestemt å kutte i ambulansetjenesten, det samme har Helse Bergen. Det er også under vurdering på Helgelandssykehuset.
Samtidig pågår arbeidet med en Nasjonal helse- og sykehusplan. Mange argumenter at denne bør behandles før man evt. gjør omfattende endringer på ambulansetjenesten.
En god ambulansetjeneste er forutsetningen for å kunne gi et trygt og godt tilbud for innbyggerne i dette vidstrakte landet.
Ser at det ikke er full enighet innad i styret i Nordlandssykehuset og at man mener man burde avvente behandlingen av den nye planen.
Jeg sier meg enig i at dette virker som feil rekkefølge. Vil ministeren gripe inn å sette disse vedtakene på vent.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har som mål å styrke kapasiteten og kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene. I Nasjonal helse- og sykehusplan er et av prinsippene for bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene at sykehusstruktur og ambulansetjenester sees i sammenheng. Endret oppgavedeling må følges av nødvendig endring i ambulansetjenesten. Regjeringen vil at utredninger av endret oppgavedeling mellom sykehus skal omfatte prehospitale tjenester, og sikre at disse har nødvendig kapasitet og kompetanse.
Representanten Juvik viser til planer om endringer i ambulansetjenesten i Helse Bergen, og ved Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.
Helse Nord RHF opplyser at en justering av antall ambulansebiler i Vesterålen og en sammenslåing av fire hjemmevaktstasjoner til to stasjoner på aktiv vakt på Helgeland, bygger på vurdering av dagens kapasitet og beredskap. Planene skal fortsatt sikre befolkningen forsvarlig beredskap og responstid. Helse Nord oppgir videre at utredningen av ny sykehusstruktur på Helgeland skal beskrive et moderne prehospitalt tilbud som sentralt element i den akuttmedisinske kjeden. Den skal også vise hvordan den prehospitale aktiviteten er tilpasset en ny organisering og lokalisering av spesialisthelsetjenesten. Mulige konsekvenser av å endre lokalisering av luftambulansetjenesten skal også utredes.
Helse Vest RHF opplyser at på grunn av overforbruk innenfor prehospitale tjenester i 2015, har Helse Bergen behov for å tilpasse kostnadsnivået til de økonomiske rammene. Dette har medført noen mindre justeringer av ambulansetilbudet i deler av opptaksområdet. Helse Vest oppgir videre at Helse Bergen vil følge nøye med på utviklingen innenfor de prehospitale tjenestene gjennom året, og vil gjøre eventuelle tilpasninger dersom det viser seg å være behov for det. Helse Vest understreker at endringene som er gjort etter deres vurdering ikke er av vesentlig karakter, men er mindre endringer/ forskyvninger som med helseforetakets rammer gir en bedre samlet dekning for innbyggerne.
Helse Vest RHF skal i løpet av 2016 revidere Regional plan for prehospitale tjenester. Ny plan har som mål å beskrive en god organisering av prehospitale tjenester som oppfyller dagens krav og fremtidens forventninger til tjenesten.
Både Helse Nord RHF og Helse Vest RHF vil selvsagt forholde seg til føringer for tilpasninger av ambulansetjenesten ved endringer i sykehusenes akuttilbud, slik de blir gitt ved Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan. I tiden frem til eventuelle endringer i akuttilbudet som følge av Nasjonal helse- og sykehusplan blir vedtatt og gjennomført, må de regionale helseforetakene vurdere tilpasninger og mindre endringer i dagens ambulansetilbud. Jeg anser ikke at de endringene som Nordlandssykehuset og Helse Bergen nå gjør er relevante for behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan. Helseforetakene må følge virkningen av endringene nøye, og iverksette tiltak dersom de skulle ha uforutsette, negative konsekvenser.