Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:403 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 08.01.2016
Besvart: 18.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kva vil statsråden gjere for å sikre ei positiv og god fagleg utvikling av dei prehospitale tenestene, og meiner statsråden at kutt i ambulansetenesta ved Nordlandssykehuset og parkerte ambulansar i Helse Bergen er ein del av slik forsvarleg og ønska utvikling?

Begrunnelse

Ambulansetillitsvalgte, lokalpolitikarar og innbyggarar har reagert over heile landet på foreslåtte og vedtatte kutt i ambulansetenesta ved både Nordlandssykehuset og Helse Bergen. NRK Hordaland kan den 7/1-16 fortelje at på tre månadar har 107 ambulansar stått ubemanna for å spare pengar i Helse Bergen. Akuttmedisinsk avdeling er i 2016 nøydd til å spare 10 millionar. Avdelingssjef ved akuttmedisinsk avdeling meiner situasjonen ikkje kan tålast på sikt, men så langt har ikkje parkerte ambulansar skapt problem. Kutta vil gå hardast ut over dagpasientar som skal bli flytta for eksempel frå sjukehus til sjukeheim.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke kapasiteten og kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre et sammenhengende system for akutte tjenester, slik at trygghet og kvalitet er ivaretatt.
Et av prinsippene i Nasjonal helse- og sykehusplan for bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene er at sykehusstruktur og ambulansetjenester skal sees i sammenheng.
Ved endret oppgavedeling mellom sykehusene må det sikres at prehospitale tjenester har nødvendig kapasitet og kompetanse.
Når det gjelder spørsmålet om situasjonen ved Nordlandssykehuset og i Helse Bergen viser jeg til mitt svar 7. januar 2016 til representanten Kjell-Idar Juvik, hvor jeg refererer opplysninger fra Helse Nord RHF og Helse Vest RHF om justeringer av ambulansetilbudet i Vesterålen, Helgeland og Bergen:

"Helse Nord RHF opplyser at en justering av antall ambulansebiler i Vesterålen og en sammenslåing av fire hjemmevaktstasjoner til to stasjoner på aktiv vakt på Helgeland, bygger på vurdering av dagens kapasitet og beredskap. Planene skal fortsatt sikre befolkningen forsvarlig beredskap og responstid. Helse Nord oppgir videre at utredningen av ny sykehusstruktur på Helgeland skal beskrive et moderne prehospitalt tilbud som sentralt element i den akuttmedisinske kjeden. Den skal også vise hvordan den prehospitale aktiviteten er tilpasset en ny organisering og lokalisering av spesialisthelsetjenesten. Mulige konsekvenser av å endre lokalisering av luftambulansetjenesten skal også utredes.
Helse Vest RHF opplyser at på grunn av overforbruk innenfor prehospitale tjenester i 2015, har Helse Bergen behov for å tilpasse kostnadsnivået til de økonomiske rammene. Dette har medført noen mindre justeringer av ambulansetilbudet i deler av opptaksområdet. Helse Vest oppgir videre at Helse Bergen vil følge nøye med på utviklingen innenfor de prehospitale tjenestene gjennom året, og vil gjøre eventuelle tilpasninger dersom det viser seg å være behov for det. Helse Vest understreker at endringene som er gjort etter deres vurdering ikke er av vesentlig karakter, men er mindre endringer/ forskyvninger som med helseforetakets rammer gir en bedre samlet dekning for innbyggerne."

Vedrørende representanten Toppes spørsmål om parkerte ambulanser i Bergen, opplyser Helse Vest RHF at i de siste tre månedene av 2015 har i gjennomsnitt en av 28 ambulanser per døgn vært uten bemanning i større eller mindre deler av vakten. Årsaken er uvanlig høyt sykefravær og stort behov for opplæring i forbindelse med innføring av nytt nødnett.
Akuttberedskapen har blitt prioritert. En noe redusert kapasitet har dessverre, slik representanten er inne på, i noen tilfeller medført lengre ventetid for pasienter som trenger ambulanse hjem fra sykehuset.
I svaret til representanten Juvik presiserer jeg at helseforetakene må følge virkningen av endringene nøye, og iverksette tiltak dersom de skulle ha uforutsette, negative konsekvenser.
Jeg har tillit til at dette blir fulgt opp i både Helse Nord RHF og Helse Vest RHF, og i ledelsen for de aktuelle helseforetakene.