Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:404 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 08.01.2016
Besvart: 18.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden endre ordningene for praksisfinansiering for å realisere samhandlingsreformens intensjon om økt praksis i primærhelsetjenesten?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 8.januar 2016 har dekanene ved medisinske fakultet i Bergen, Tromsø, Oslo og Trondheim et felles leserinnlegg om praksisfinansiering. De etterlyser mer praksis i primærhelsetjenesten og etterlyser lovfesting og finansiering av praksis på kommunale læringsarenaer.

"I dag får altså ingen kommuner eller fastleger kompensasjoner fra Helsedepartementet for å ta i mot legestudenter, mens sykehusene får et vesentlig tilskudd for det samme. Det innebærer at fakultetene selv må betale stykkpris pr. student for å kunne få praksis i kommunal sektor og hos fastleger. Ulike krav i lovverk og finansiering bidrar således til en betydelig skjevdeling av praksistid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Universitetene er ikke finansiert for å kunne kompensere for denne skjevdelingen."

De etterlyser så en sidestilling av kommunal sektor og spesialisthelsetjenesten som praksisarena med felles lovfesting og finansiering, og at praksisfinansiering følger studentene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig med stortingsrepresentanten i at det er viktig å sikre økt praksis i kommunene i realiseringen av samhandlingsreformen.
Meld. S. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste viser til at studenter ved de helse- og sosialfaglige utdanningene har for lite og for dårlig praksis i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for lite praksis i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I meldingen fremgår det at Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil samarbeide om mulig lovfesting av kommunenes ansvar for å sørge for praksis, som ledd i oppfølgingen av Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Eventuelle økonomiske konsekvenser av en slik lovfesting vil vurderes.
I regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien – Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018) – fremgår det at regjeringen vil legge til rette for at flere helsefagstudenter har praksis i kommunene. Formålet er både rekruttering og kompetansebygging. HelseOmsorg21-strategien påpeker at kommunale helse- og omsorgstjenester må styrkes som utdanningsarenaer for å gjøre utdanningene mer relevante for kommunenes behov.
For at praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester skal bidra til bedre kvalitet i utdanningen må det være god nok kvalitet på praksisstedene. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Universitets- og høgskolerådet fått ansvar for å gjennomføre et nasjonalt utviklingsprosjekt Kvalitet i praksissteder for å bidra til å bedre kvaliteten og sikre relevansen i praksisstudiene. En rapport fra prosjektet vil foreligge i februar 2016, og forslagene derfra vil bli vurdert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med relevante departement. Regjeringen tar også sikte på å legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning våren 2017.