Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:418 (2015-2016)
Innlevert: 12.01.2016
Sendt: 13.01.2016
Besvart: 20.01.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Er påstandene om at byluften i de store byene faktisk er blitt verre i den senere tid riktige, eller er debatten basert på muligheten for å skaffe seg billige politiske poeng uten å basere seg på fakta?

Begrunnelse

Det har i den seneste tid, blitt en debatt om regjeringen har iverksatt nok tiltak for å sikre renere byluft. Det har blitt stilt spørsmål om kommunene som lokal forurensningsmyndighet har de virkemidler de trenger for å kunne håndheve disse utfordringene og om regjeringen har satset nok på alternative transportmidler til bil.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Luftkvaliteten har gradvis blitt bedre i de største byene.
Kvaliteten på byluften kan måles gjennom konsentrasjon av nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10).
Konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) er trolig svakt nedadgående. Konsentrasjonen var trolig litt høyere omkring 1990, men gikk nedover fram mot ca. år 2002. Deretter økte nivået av NO2 fram mot ca. år 2012. Måledata de siste årene kan tyde på at nivået av NO2 etter ca. 2012 igjen har vært på svakt nedadgående trend. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til dette ettersom naturlig meteorologisk variasjon gjør det vanskelig å trekke ut trender i tidsperspektiv på bare tre år. Mens det tidligere år har vært overskridelser av årsmiddelet for flere byer, tyder foreløpige data på at det kun var i Oslo det var overskridelser i 2015. Bergen, Trondheim og Stavanger hadde ingen timemiddel over 200 µg/m3 i 2015. Oslo hadde brudd både på timesmiddel og årsmiddel for NO2 i 2015.
Når det gjelder svevestøv (PM10), har konsentrasjonen i Oslo blitt gradvis bedre. Spesielt etter år 2006 har det vært bedre i Oslo. Dette skyldes at det på 2000 tallet ble iverksatt en rekke tiltak som piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, støvbinding og renhold. Etter dette har nivået stort sett vært stabilt, men forurensningsforskriften ble brutt i 2013, for første gang etter 2006. I Trondheim har svevestøv tradisjonelt vært et problem, men de siste tre årene (2013-2015) har forurensningsforskriften blitt overholdt. I Bergen og Stavanger har konsentrasjon av svevestøv vært varierende de siste årene, og det er ikke mulig å trekke noen trend ut av måledata for svevestøv i disse byene.

Situasjonen i 2016 fram til 14. januar 2016

Luftkvaliteten har stått høyt på agendaen etter nyttår. Dette skyldes at det har vært en inversjonsperiode med tilhørende høye konsentrasjoner for NO2 i Bergen. Til sammen er det registrert 9 timer over 200 µg/m3 i Bergen på målestasjonen på Danmarksplass. Det er ikke målt overskridelser på de andre stasjonene. Forurensningsforskriften tillater maksimalt 18 timer over 200 µg/m3 pr kalenderår. Det har dermed ikke vært noen overskridelse av kravene i forurensningsforskriften for NO2 i Bergen. Det er tidlig på året og mye kan skje resten av året. Samtidig er det fem år siden Bergen hadde siste periode med overskridelser. Det er ikke registrert noen timesmiddel over 200 µg/m3 NO2 i de andre største byene, heller ikke i Oslo.
For svevestøv har det vært to døgn i Trondheim og ett døgn i både Oslo og Bergen hvor døgnmiddelet av PM10 har vært over 50 µg/m3 på en eller flere av målestasjonene. Forurensningsforskriften tillater maksimalt 30 døgnmiddel over 50 µg/m3 for svevestøv pr kalenderår.