Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:451 (2015-2016)
Innlevert: 20.01.2016
Sendt: 20.01.2016
Besvart: 29.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hvordan vil helse- og omsorgsministeren sikre at hjerneslagspasienter fra Hadeland unngår å måtte bruke verdifull tid på å først reise "feil vei" før de får den behandlingen de skal ha?

Begrunnelse

På sykehuset Innlandet sin kontaktkonferanse 16.1.16 «Framtidas pasientbehandling i Innlandet» kom det fram at hjerneslagpasienter fra Hadeland så å si automatisk blir kjørt nordover til Gjøvik sykehus. Dette kan dreie seg om en reise på i underkant av en time, men Gjøvik sykehus kan ikke tilby annet enn blodfortynnende medikamenter til slagpasienter. Ringerike Sykehus derimot som ligger i underkant av en time sør for Hadeland, men som tilhører Vestre Viken HF, har CT-skanner. I Oslo, også om lag en time sør for Hadeland finnes det muligheter for å operere skaden. I klartekst betyr dette at om du får slag på Hadeland så risikerer du en «omvei» på minst 10 mil før du kommer til en skanner og enda lenger dersom du skal opereres. Haster det så pass at man trenger luftambulanse må denne rekvireres fra Oslo, sendes til Gjøvik for så å returnere til Oslo. Det sier seg selv at denne måten å behandle pasientene på ikke er til pasientenes beste. Sykehuset Innlandet har meddelt at de er klar over saken, men at det vil ta noe tid å avklare med omliggende helseforetak hvor pasientene kan sendes. Siden hjerneslag kan dreie seg om liv og død anser jeg saken som en hastesak og ber helse- og omsorgsministeren gripe inn.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF. I redegjørelsen framgår det at Sykehuset Innlandet Gjøvik har CT. Det er derfor ikke slik at pasienter med symptomer på hjerneslag må til Ringerike eller Oslo for en slik undersøkelse.
Behandlingsmulighetene ved hjerneslag har endret seg betydelig de senere årene med innføring av blodproppoppløsende behandling (trombolyse) på stort sett alle sykehus som tar imot slagpasienter. De siste årene er det også blitt mer aktuelt med mekanisk uthenting av blodproppen (trombectomi) på utvalgte pasienter.
Sykehuset Innlandet er opptatt av å gi best mulig behandling for pasienter med hjerneslag, og for denne pasientgruppen er tiden en viktig faktor for best mulig effekt av behandlingen. Avstand og tidsbruk både ved transport til og internt i sykehuset er derfor sentrale faktorer. Det er viktig med CT-undersøkelse for å kunne påbegynne riktig behandling. En viktig del av behandlingskjeden for det store flertall av slagpasienter, er fortsatt behandling i slagenheter. Disse finnes på de fleste lokalsykehus.
Både Sykehuset Innlandet Gjøvik og Ringerike sykehus har tilgjengelig CT. Ved behov for mer avansert behandling blir pasienten overført til Oslo universitetssykehus. Trombectomi, som utføres ved Oslo universitetssykehus, ble i 2014 på landsbasis utført på 1-2 pst. av slagpasientene.
Sykehuset Innlandets behandlingstilbud skal til enhver tid samsvare med anbefalt medisinskfaglig praksis. Prehospital logistikk er viktig for å sikre at pasientene kommer til riktig sykehus utfra behandlingstilbud- og behov. Ifølge Helse Sør-Østs redegjørelse, vil Sykehuset Innlandet løpende vurdere hva som er det beste for pasienten når det gjelder diagnostisering og behandling av hjerneslag.
Helse Sør-Øst RHF opplyser også om at det pågår et arbeid for å se på tilbudet til slagpasienter. Målet er å styrke tilgjengeligheten for spesialisert slagbehandling, sørge for et bedre fungerende tverrfaglig behandlingsopplegg, samt sikre bedre samhandling med kommunehelsetjenesten. Det er nedsatt et «midlertidig fagutvalg hjerneslag» som i løpet av våren vil gi råd om utvikling og organisering av tilbudet til slagpasienter i regionen.