Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:467 (2015-2016)
Innlevert: 21.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 29.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Kva ligg i utgreiinga som Politidirektoratet (POD) har iverksatt for alternative modellar for organiseringa av barnehusa, kva er mandatet, formålet og bakgrunnen for utgreiinga, kven deltar i gruppa som foretar utgreiinga, og er dette ei bestilling frå Justis- og beredskapsdepartementet?

Begrunnelse

12. januar melde NRK Sogn og Fjordane at Politidirektoratet «vil starte ei utgreiing for å sjå på alternative modellar for organisering av Barnehusa, som kan gi eit betre tilbod ute i distrikta» , sitat leiar for seksjonen for kriminalitetsbekjempelse i Politidirektoratet, Astrid Borge.
Borge seier vidare at:

«dette med ressursbruken til politiet vil vere eitt moment» og påpeiker at «i tillegg til belastninga for barna, er det knytt store ressursar opp til kvar reise til Bergen eller Ålesund. 6 til 8 vaksne, som følgje til barnet, bistandsadvokat, personar frå påtalemakta, barnevern og etterforskinga brukar timar i bil.»

Borges uttalelser står i sterk motsetning til evalueringane av barnehusa som har vist at det ikkje oppleves som ei belastning for barna at dei må reise. Derimot er det kjent at enkelte vaksne oppfattar reisa som ei utfordring. Hensynet til kvaliteten i tilbodet ved barnehusa blir heller ikkje trukke fram av Borge som representerer Politidirektoratet i saka.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forebygging og bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn prioriteres svært høyt av regjeringen. Dette er alvorlig kriminalitet med dyptgripende og langvarige konsekvenser for de barna som utsettes. Barnehusene er etablert for å sikre at rettsikkerheten ivaretas og at hjelpen og oppfølgingen disse barna får er godt koordinert.
Barnehusene er et godt tilbud, men vi må alltid være åpne for å utvikle og eventuelt foreta justeringer slik at tilbudet blir enda bedre. Evalueringen av barnehusene fra 2012, pekte på flere forhold med utviklingspotensiale. Flere av disse er kvittert ut, herunder innføring av nye regler om tilrettelagte avhør som trådte i kraft 2. oktober 2015. I tillegg øker vi kapasiteten og tilgjengeligheten og etablerer et nytt barnehus i Østfold i løpet av 2016.
Politidirektoratet har utarbeidet en tilstandsrapport for driften av barnehusene der det også er foreslått en rekke tiltak som skal gjennomføres i 2016. Politidirektøren er oppdragsgiver for denne rapporten.
Ett av tiltakene i direktoratets rapport er et forslag om å utrede alternative modeller for organisering av barnehusene, som kan gi et bedre tilbud til barna ut i distriktene. Bakgrunnen for dette forslaget er i følge Politidirektoratet, at flere politidistrikt opplever utfordringer med reisevei til barnehuset og det er stilt spørsmål ved om det er til barnets beste å måtte reise langt for å bli avhørt og få oppfølging og behandling ved barnehuset.
Politidirektoratet har derfor uttrykt ønske om å etablere en pilot med en underavdeling av et barnehus. I forslaget er det presisert at en eventuell underavdeling må ha fullgode lokaler og utstyr slik at avhør og oppfølging fra barnehusansatte kan gjennomføres lokalt. Ytterligere understrekes at en underavdeling må ivareta alle de funksjoner og kvaliteter som gjør barnehusene til den unike arena det er for ivaretakelse av sårbare barn.
Politidirektoratet gjør det også klart at det er en forutsetning at barna minst vil få et like godt tilbud ved en underavdeling som ved det sentrale barnehuset. Det er hensynet til barnet og barnets beste som eventuelt skal begrunne andre organisasjonsformer. Dersom det i tillegg blir en bedre ressursutnyttelse og kvaliteten på straffesaken øker, vil det være en positiv bieffekt. Dette vil imidlertid aldri være førende for valg av organisasjonsmodell.
Departementet har foreløpig ikke behandlet spørsmålet om etablering av et pilotprosjekt med en underavdeling av et barnehus. Jeg vil derfor ikke konkludere i dette spørsmålet før jeg har mottatt en nærmere beskrivelse av forslaget fra Politidirektoratet. Her vil konsekvensene et slikt pilotprosjekt vil kunne ha for barna stå sentralt. Hensynet til barnets beste skal være er det styrende prinsipp.