Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:497 (2015-2016)
Innlevert: 27.01.2016
Sendt: 28.01.2016
Besvart: 03.02.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva har statsråden gjort konkret for å følge opp Stortingets vedtak Innst. 231 (2013-2014) om å utarbeide en strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser som gjør at man kan redusere presset i Oslo-regionen, og når kan vi forvente at en slik strategi foreligges Stortinget?

Begrunnelse

Stortinget vedtok den 10. juni 2014 å be regjeringen om å legge frem en strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser som kan bidra til å redusere presset i Oslo-regionen.
For Venstre er det også et selvstendig poeng at man sprer makten jevnt ut over landet, og skaper en bedre balanse over hvor de statlige etatene og arbeidsplassene er lokalisert. I valgkampen i juni 2015 lovet det danske Venstre å flytte ut statlige arbeidsplasser fra København. Det tok kun tre måneder fra regjeringen tiltrådte til den presenterte en plan om å flytte ut 3900 statlige arbeidsplasser, over 10 % av vel 32.000 statlige arbeidsplassene som i dag finnes i København. Jeg besøkte det danske Erhvervs- og Vækstministeriet 21. januar, og de var nå godt i gang med utflyttingsprosessen, som skal være ferdig i løpet av to år.
Under Bondevik II ble vel 1000 arbeidsplasser flyttet ut, men siden den gang har lite skjedd.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Norge har levedyktige byer, tettsteder og spredtbygde områder i alle landsdeler, og Regjeringen er opptatt av lokalisering som virkemiddel for å utvikle lokale og regionale arbeidsmarkeder over hele landet.

Det har vært en vekst i samlet statlig sysselsetting de siste årene. Veksten de to siste årene er imidlertid noe dempet i forhold til forrige stortingsperiode.

Regjeringen fastsatte 28. november 2014 nye "Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon" ved kongelig resolusjon. De nye retningslinjene forenkler og tydeliggjør tidligere lokaliserings- og avveiningskriterier og presiserer at det alltid skal ligge en skriftlig vurdering til grunn, der flere lokaliseringsalternativ er vurdert og ulike hensyn veid mot hverandre.
De nye retningslinjene skal sikre tilstrekkelige vurderinger av lokaliseringsspørsmålet i ulike endringsprosesser, sikre forutsigbarhet og likebehandling, samt at kriterier for valg av lokaliteter og prosedyrer for oppfølging blir tydeligere enn tidligere. Den statlige lokaliseringspolitikken skal blant annet bidra til

- en fordeling av statlige arbeidsplasser som utvikler robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet,
- å sikre innbyggerne god tjenestetilgang i alle deler av landet og
- at nye statlige virksomheter som hovedregel blir lokalisert utenfor Oslo.

Den nye hovedregelen ved opprettelse av ny statlig virksomhet, er at minst tre alternative lokaliseringssteder bør vurderes. Videre skal det legges vekt på lokalisering i regionale sentra der virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser.
Ved omlokalisering eller strukturendringer skal mulighetene i eksisterende regionstruktur vurderes. Et eksempel er Mattilsynet, som ved reduksjon av antall forvaltningsnivåer og regioner bl.a. valgte å styrke fagmiljøet i Sortland med nytt regionkontor for Nord-Norge. Et annet eksempel er Forbrukerrådet, der nye oppgaver og arbeidsplasser er lagt til regionkontoret i Tromsø.
Jeg har nettopp åpnet Valgdirektoratet i Tønsberg, som frem til nå har vært en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo. Regjeringen har også besluttet å lokalisere Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten til Bergen med om lag 100 arbeidsplasser, Skatteklagenemda til Stavanger med om lag 40 arbeidsplasser samt Regelrådet til Hønefoss.
I tillegg har Regjeringen besluttet å legge det nye veiselskapet til Kristiansandsregionen, et nytt Nasjonalt IT-senter for norske sykehus til Bergen, samt å opprette Sykehusbygg HF med base i Trondheim. Dette vil bygge videre på de sterke kompetansemiljøene som allerede er på disse stedene.
Så langt innebærer dette at over 300 statlige arbeidsplasser er flyttet ut eller etablert utenfor Oslo. Til sammenligning var antallet i forrige stortingsperiode 200.
I meldingen om regionalt nivå, våren 2016, vil departementet drøfte nye regioners rolle i den statlige lokaliseringspolitikken.
I 2017 vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter. Det er et nødvendig grep for nettopp å styrke alle deler av landet. Regjeringen ønsker en politikk for både større og mindre byer og tettsteder, samt deres omland – som til sammen gir sterke regioner. I denne stortingsmeldingen vil også lokalisering av statlige arbeidsplasser være et tema. Sammen med aktiv og bevisst bruk av de reviderte retningslinjene, vil dette utgjøre grunnlaget for oppfølgingen av Stortingets vedtak.