Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:524 (2015-2016)
Innlevert: 03.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 10.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva gjør statsråden konkret for å sikre fremdrift for Fornebubanen, og følge opp Statsministerens initiativ fra valgkampen?

Begrunnelse

Statsminister Erna Solberg lovet i valgkampen 2015 at Staten skal bidra med 50 % i alle de store kollektivprosjektene i Oslo fremover. Herunder Fornebubanen. Statsministeren tok også til orde for mer statlig og kommunalt samarbeid for å utvikle større byområder.
I Aftenposten kan vi lese at fremdriften med Fornebubanen står i stampe. Og man ser ikke ut til å ha klart å løse hvem som skal ha ansvar for å bygge Fornebubanen. Ulempen med at store samferdselsprosjekter blir utsatt er risikoen for at prosjektene blir dyrere, og således må staten bidra med mer penger.
Pendlerne og beboerne, samt næringslivet er avhengig av at vi politikerne leverer. Fire samarbeidspartiers ledere har også før valget lovet banen. Byggestart må skje snarest og senest innen 2017-2018. Og det må være klar plan for å komme i mål.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen ønsker å satse kraftig på utvikling av kollektivtilbudet, spesielt i de største byene. Vi har derfor besluttet at staten skal bidra med 50 pst av investeringskostnadene til store kollektivinfrastrukturprosjekt av nasjonal interesse i de fire største byene. Dette er for å bidra til de store investeringsbehovene som er for fylkeskommunal infrastruktur i kollektivtransport. Denne såkalte 50/50-ordningen er betinget av at det inngås en bymiljøavtale mellom staten og berørte lokale og regionale myndigheter.
Formelt er den lokale kollektivtransporten fylkeskommunen sitt ansvar. Det er derfor Akershus fylkeskommune og Oslo kommune som har ansvaret for Fornebubanen. Jeg vil samtidig understreke at Fornebubanen er av nasjonal interesse og et viktig prosjekt for regjeringen.
Fornebubanen inngår i denne 50/50-ordningen. Den resterende andelen av investeringskostnaden må dekkes av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune eller innenfor Oslopakke 3. Jeg er kjent med at Oslopakke 3 skal reforhandles denne våren.
Jeg har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å forhandle frem en bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Det pågår nå forhandlinger med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om en slik bymiljøavtale for perioden 2016 til 2023. Finansiering av Fornebubanen inngår i disse forhandlingene. Jeg håper at det kan inngås en bymiljøavtale med Oslo og Akershus i løpet av første halvår av 2016.
I 2015 er det bevilget 25 mill. kr og i 2016 er det bevilget 100 mill. kr i statlig tilskudd til videre planlegging av Fornebubanen (kap 1330 post 63). Det forutsettes imidlertid at det er inngått en bymiljøavtale for Oslo og Akershus før de statlige tilskuddsmidlene utbetales.
Staten har etter dette fulgt opp sin lovnad og sin del av forpliktelsene om å bidra finansielt til Fornebubanen med 50 pst av kostnadene. Jeg forutsetter at videre planlegging av prosjektet og avklaringer i Oslo og Akershus når det gjelder finansiering skjer slik at utbygging av prosjektet kan starte opp så snart som mulig.