Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:526 (2015-2016)
Innlevert: 03.02.2016
Sendt: 03.02.2016
Besvart: 17.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er skapt store forventninger om ferdigstillelse av E18 Tvedestrand-Arendal i 2018 og aksept i det politiske miljø for en bompengesats på 35 kr. Skuffelsen var derfor stor når signalene fra departementet tilsier forsinkelser på minst ett år og en dramatisk økning av bompengesatsen til 48 kroner, noe som til forveksling likner på "landeveisrøveri".
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at E18 Tvedestrand-Arendal ferdigstilles i 2018 og at bilistene ikke får høyere bompengeavgift enn 35 kr?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens regjering har en offensiv satsing på infrastrukturutbygging og vedlikehold. Gjennom reformer og økte bevilgninger er tempoet i arbeidet økt vesentlig. Nivået på bevilgninger ligger an til å markert overoppfylle rammene for inneværende Nasjonal Transportplan.
Strekningen E18 Arendal – Tvedestrand er en av flere som nyter godt av denne satsingen. Planleggingen har vært framskyndet av denne regjeringen. I Statens vegvesens handlingsprogram var det prioritert 150 mill. kr i statlige midler (700 mill. kr i bompenger) til prosjektet i perioden 2014-2017. Det tilsa full fart i prosjektet fra 2017. Med bakgrunn i politiske føringer om å forsere prosjektet, ble det laget en finansieringsplan som muliggjorde fullt trykk allerede i 2016.
Gjennom Statens vegvesens arbeid med prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal har det blitt lagt opp til en utførelsesentreprise med to separate kontrakter. Nye Veier AS har varslet at de legger opp til å endre kontraktsstrategi for prosjektet – de har nå besluttet å gjennomføre prosjektet som en totalentreprise. Nye Veier AS har gitt uttrykk for at en utlysning av ovennevnte totalentreprise vil kunne skje i slutten av mai 2016 og at finansieringen av prosjektet, gjennom behandling av bompengeproposisjon, må være på plass til dette.
Grunnen til at finansiering ennå ikke er på plass er endrede forutsetninger etter budsjettforliket i Stortinget. Regjeringens forslag til rentekompensasjonsordning ble ikke vedtatt og dermed anser vi ikke at det var på plass nye forutsetninger for nivå på beregningsteknisk rente, slik lokale vedtak hadde forskuttert. Ny lokalpolitisk runde med nye renteforutsetninger og rabattordninger er derfor nødvendig, uavhengig av hvem som skal bygge prosjektet. Dette ville vært det samme også om Statens vegvesen skulle stått for utbyggingen. Jeg antar dog at dette lar seg løse på en smidig måte fra alle parter, og jeg ser ikke at dette skal medføre minst ett års forsinkelse, slik de Ruiter konkluderer med.
Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i nye veiprosjekt. Dette reflekteres blant annet i bompengereformen med rentekompensasjonsordningen, og i bevilgningsforslag fremmet for Stortinget. Jeg konstaterer at opposisjonspartiene i Stortinget på ulike måter kuttet i denne ordningen, og dermed ville gjøre det vanskelig å kutte bompenger. Jeg synes derfor det er positivt at representanten de Ruiter i sitt spørsmål gir inntrykk av at det er positivt med lavere bomsatser, og håper det også betyr at hans parti vil endre standpunkt og støtte fremtidige forslag fra regjeringen for å kutte bompenger.
I Aust-Agder fylkeskommunes vedtak i fylkestinget 16. juni 2015 lå det inne takster på 25-27 kr (2015) for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum og 10-12 kr (2015) mellom Longum og Harebakken og et rabattsystem som innebar 10 pst rabatt for de som betaler med elektronisk brikke. I det vedtak som fylkestinget fattet 9. februar 2016 ligger det inne takster for passering av de to bomsnittene på hhv. 30 kr (2016) og 14 kr (2016) og en rabattsats på 20 pst. Dersom vi legger til grunn en bomtakst som tar snittet av intervallet 35-39 kroner med mulighet for 10 pst rabatt (altså kr 33,30) og en takst på 44 kroner med 20 pst rabatt (altså kr 35,20) – så finner jeg det interessant at representanten de Ruiter omtaler differansen på kr 1,90 som "landeveisrøveri". Spesielt siden rentekompensasjonsordningen kunne redusert denne veksten til en nedgang, men som altså representanten de Ruiters parti gikk imot. I tillegg ligger det som en del av fylkestingets vedtak å benytte bompenger til å finansiere planlegging av tilstøtende strekninger, dvs. utbygginger av E18 på strekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad. Fylkeskommunen kan da akseptere at de nevnte takster økes til 33 kr og 15 kr. Dette vil departementet komme tilbake til i bompengeproposisjonen.
Selve prosjektet blir altså ikke dyrere, men vi må beregne en noe høyere bompengebelastning enn det som ville vært tilfelle dersom rentekompensasjonsordningen hadde blitt vedtatt. Endelige satser vil bli fastsatt opp mot tidspunkt for åpning av strekningen.
Regjeringen legger opp til å fremme proposisjon om finansiering av prosjektet for Stortinget etter at nye lokalpolitiske vedtak er fattet. Det er ikke grunnlag nå for å hevde at dette vil forsinke saken.