Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:569 (2015-2016)
Innlevert: 09.02.2016
Sendt: 10.02.2016
Besvart: 15.02.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvordan vil statsråden sikre at også friskolene kan bidra i språkopplæringen av flyktninger framover?

Begrunnelse

Jeg viser til oppslag i avisen Dagen 09.02.2016 om Sygna videregående skole som ikke fikk tillatelse av Utdanningsdirektoratet til å drive opplæring i norsk av flyktninger og asylsøkere. Dette til tross for at kommunen synes dette er den beste løsningen, asylsøkerne selv ønsket det og lokalt så man også integreringsmessige fordeler ved å legge undervisningen til Sygna videregående skole.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Sygna videregående skole AS søkte i november 2015 om unntak fra forbudet i friskoleloven om å drive annen virksomhet i form av opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere. Etter friskoleloven er det hjemmel for å gi unntak for virksomhet som er nært knyttet til skolevirksomheten, og som utgjør en mindre del av den totale virksomheten.
Direktoratet avslo i vedtak av 22. januar 2016 denne søknaden. Begrunnelsen for avslaget er blant annet at opplæring etter introduksjonsloven ikke er nært knyttet til skolevirksomheten, og at den omsøkte tilleggsvirksomheten ville medføre en risiko for at statstilskudd og skolepenger ikke fullt ut kommer elevene til gode. Da departementet er klageinstans, kan jeg ikke gå nærmere inn i den konkrete søknaden fra Sygna videregående skole AS.
Jeg er positiv til bidrag fra friskolene i språkopplæringen for flyktninger. Jeg viser i denne sammenheng til at vi i forarbeidene til ny friskolelov har varslet en gjennomgang av regelverket om tilleggsvirksomhet og at vi vil vurdere en viss oppmykning av dette. Forslag til forskriftsendringer vil bli sendt på offentlig høring i vår, og jeg tar sikte på at eventuelle endringer vil tre i kraft fra og med skolestart høsten 2016. Jeg håper på gode og konstruktive bidrag fra friskolene og deres organisasjoner i dette arbeidet.