Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:573 (2015-2016)
Innlevert: 10.02.2016
Sendt: 11.02.2016
Besvart: 18.02.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I arbeidet med å kutte kostnader vurderer Statoil sparetiltak som vil flytte flere hundre stillinger fra hovedkontoret. Stortinget har enstemmig slått fast at Statoils hovedkontor skal ligge i Stavanger, herunder hovedvekten av konsernfunksjonene.
Hvordan vil statsråden sikre at Stortingets vedtak, om at Statoils konsernfunksjoner skal ligge i Stavanger, blir fulgt opp i den pågående innsparingsprosessen, der stillinger innen HR, IT, finans og kontroll, og innkjøp vurderes flyttet?

Begrunnelse

I Stortingets innstillingen nr. 243 fra 2007 slås det enstemmig fast at:

«Komiteen er enig i at Stavanger skal være forretningskontor/hovedkontor og det geografiske tyngdepunktet for selskapet. Stavanger er Europas oljehovedstad, og det er viktig at hovedvekten av konsernfunksjonene er i Stavanger.»

I den pågående vurderingen av sparetiltak i Statoil er det flere som har utrykt bekymring for som planene om å flytte sentrale funksjoner og stillinger innen HR, IT, finans og kontroll, og innkjøp. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø varsler i Stavanger Aftenblad 9/2 kamp mot Statoil flytting, Bjørn Asle Teige i fagforeningen SAFE mener Statoil tapper Stavanger for viktige arbeidsplasser i samme avis 4/2. Stavanger regionen etterlyser statsrådens vurderinger av saken, spesielt sett opp mot bestemmelsene i Petroleumsloven, § 2 i Statoils vedtekter og den gjengitte innstillingen fra Stortinget. Det er stort behov for en klargjøring av hvordan regjeringen følger opp Stortingets vedtak og sikrer Stavanger som hovedkontor i de pågående sparerundene.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Oljeindustrien er en syklisk bransje. Oljeprisen har svekket seg kraftig i løpet av relativt kort tid og det er en krevende situasjon for industrien. Aktivitetsnivået internasjonalt og på norsk sokkel har falt betydelig. De omfattende grepene som næringen tar for å øke produktiviteten og effektivisere driften gjør at kostnadene går ned. Tiltakene er nødvendige for å sikre fremtidig konkurransekraft og arbeidsplasser. Selskaper som gjennomfører tiltak som sikrer at arbeidsplasser, kunnskap og kompetanse er på plass når aktiviteten tar seg opp igjen, vil kunne komme styrket ut av nedgangsperioden.
Statoil startet i 2013 omstillings- og effektiviseringsprosesser i selskapet. Kostnadsreduksjoner er en viktig del av dette arbeidet. Statoil viste senest ved fremleggelsen av 4. kvartalsresultatene for 2015 til at gjennomførte tiltak har gitt gode resultater.
For å øke selskapets langsiktige konkurransekraft er jeg kjent med at Statoil vurderer flere kostnadsbesparelser.
I tråd med Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, er målet med statens eierskap i Statoil ASA å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning.
Dersom Statoil skulle bestemme seg for å gjennomføre sparetiltak som representanten omtaler, kan jeg ikke se at det rokker ved eiermeldingens forutsetninger om at hovedkontorfunksjoner fortsatt skal være i Norge. Alle viktige beslutninger av strategisk og forretningsmessig betydning vil fortsatt tas av konsernledelsen. Stavanger er og vil fortsette å være selskapets geografiske tyngdepunkt. Av selskapets 21 000 ansatte er 4 500 ansatte i Stavanger-regionen.
Representanten Torstein Tvedt Solberg viser i begrunnelsen for sitt spørsmål til petroleumsloven og Statoils vedtekter. Petroleumsloven regulerer ikke slike forhold som representanten tar opp i sitt spørsmål. I tråd med allmennaksjeloven § 2-2 skal vedtektene for et allmennaksjeselskap blant annet angi den kommunen selskapet har sitt forretningskontor. Fra Statoils vedtekter følger det at selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune. Dette står fast.