Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:617 (2015-2016)
Innlevert: 17.02.2016
Sendt: 17.02.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 22.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I statsrådens svar på mitt spørsmål av 2. februar om barns situasjon på asylmottakene, nevner ministeren både økt bevilling til mottakene og at rundskriv Krav til identifisering og oppfølging av beboere i asylmottak som kan være utsatt for menneskehandel og vold i nære relasjoner er oppdatert.
Kan statsråden redegjøre for hva som er gjort for å forsikre seg om at rundskrivet er nådd ut lest av de mottaksansatte, og har de økte bevillingene ført til flere ansatte på mottakene?

Begrunnelse

Det er en bekymring for om barn på asylmottak blir tilstrekkelig ivaretatt. Statsråden viser til at det stilles krav til bemanning omsorgsarbeid i asylmottakene. Men disse kravene er langt fra gode nok, og det er stor forskjell når det gjelder bemanning på mottakene og barnevernsinstitusjoner.
På mottak for enslige mindreårige kreves bare én ansatt med barnefaglig utdanning på høyskolenivå. Kravet i barnevernsinstitusjoner er at ca. halvparten av de ansatte skal ha barnevernfaglig/sosialfaglig utdanning. For omsorgssentrene er det videre definert hvilke utdanninger som kan inngå i andelen på 50 %. Rapporten Levekår for barn i asylsøkerfasen (2015) viser at 91 % av barna under 15 år som bor på omsorgssentre som barnevernet har ansvaret for oppgir at de føler seg trygge, kontra 50 % av barna over 15 år som bor på egne mottak/avdelinger hvor UDI har ansvaret. I følge rapporten er det rimelig å anta at grad av tilgjengelige voksne er en faktor som bidrar til følelse av trygghet blant de mindreårige. Rapporten anbefaler at barnevernet også får omsorgsansvaret for enslige mindreårige over 15 år.
Med mange nye mottak og ansettelser er det kritisk med tilstrekkelig opplæring. Det er ikke nok å lage rundskriv, dersom de ansatte ikke har blitt gitt opplæring slik at de har tilegnet seg kunnskaper om hvilke kriterier man bør være oppmerksom på, og hvilke tegn man bør se etter hos barnet for å kunne avdekke om hvorvidt barnet er utsatt for tvangsekteskap. Dette er også en utfordring når det gjelder menneskehandel.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Utlendingsdirektoratet (UDI) publiserte 21. desember 2015 oppdatert rundskriv 2015-007 Krav til identifisering og oppfølging av beboere i mottak som kan være utsatt for menneskehandel, vold i nære relasjoner eller barneekteskap med nytt tiltakskort om barneekteskap, og sendte informasjon til mottakene om oppdateringen. I 2014 og 2015 ga UDI opplæring til mottaksledere i rutinene om menneskehandel, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner. UDI opplyser at dette skal være tema også i årets mottaksledermøter.
UDI har et eget nettverk for menneskehandel som skal legge til rette for at UDI og mottakene har god kompetanse på feltet, at sakene håndteres på en helhetlig måte, og at det er gode samarbeidsrutiner internt og eksternt for å ivareta ofrene. UDI har også opprettet kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Politiets utlendingsenhet (PU) på direktørnivå for å sikre tydeligere rutiner for samarbeid mellom barnevern, politiet, UDI og mottak om å håndtere barneekteskapssakene.
Når det gjelder tilleggsbevilgningen på 48,5 mill. kroner har jeg i tildelingsbrevet til UDI for 2016 bedt om at UDI i sine tertialrapporter redegjør for igangsatte tiltak knyttet til forholdene på mottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år og status for disse, herunder tiltak for å forbedre omsorg og sikkerhet for gruppen og redusere risiko for uønskede hendelser der dette anses nødvendig.
UDI er nå i ferd med å avklare hvordan midlene skal benyttes, slik at formålet om å øke den barnefaglige kompetansen og styrke bemanningen på mottak for enslige mindreårige oppnås. Dette arbeidet skal prioriteres.
Generelt rapporterer UDI til meg at de jobber systematisk med å sikre at omsorgen for barn og enslige mindreårige ivaretas på en best mulig måte i mottak. UDI gir løpende råd og veiledning til ansatte i mottak, i tillegg til å ha en omfattende opplæringsplan for ansatte i mottak.
Av relevante tiltak kan jeg nevne følgende:
•Basiskurs som alle nyansatte i mottak skal gjennomføre, herunder egne kurs for ansatte ved mottak for enslige mindreårige.
•Kurs i omsorgsarbeid for enslige mindreårige for ansatte ved mottak for enslige mindreårige.
•Fagsamlinger som skal bidra til å øke kompetansen på utvalgte tema, herunder tvangsekteskap, vold i nære relasjoner og barneekteskap.
•UDI samarbeider med Bufdir om et prosjekt med felles kurs for ansatte i mottak og i lokalt barnevern, der et viktig formål er å øke kjennskap til hverandres arbeidsområder, og samtidig bidra til enda bedre lokal kontakt og dialog.
•Krav til bemanning og kompetanse i mottakene i eget rundskriv (RS 2010-084 og RS 2011-034). Dette følger blant annet av RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak og RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak.
•Politiattest skal fremlegges før en tilsetting finner sted, jf. utlendingsloven § 97.
•De enslige mindreårige asylsøkerne skal ha faste kontakter i personalet ved mottaket og mottakene skal være bemannet 24 timer i døgnet.
•Driftsoperatørene har videre ansvar for å sørge for at alle ansatte får den opplæring og veiledning som er nødvendig for å ivareta de oppgavene de er satt til å løse.
•Mottakene oppfordres til å ha et godt samarbeid med sektormyndighetene, spesielt lokalt barnevern og politi, og til å ha faste samarbeidsmøter med disse instansene for å håndtere enkeltsaker.