Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:656 (2015-2016)
Innlevert: 22.02.2016
Sendt: 22.02.2016
Besvart: 02.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helse- og omsorgsministeren er tydelig i sitt budskap om å skape pasientens helsevesen; det framstår derfor som underlig at pasientorganisasjoner stenges ute fra viktige møter og prosesser.
Stiller statsråden seg bak Helsedirektoratets vurderinger som konkluderer med at pasientorganisasjoner ikke er ønsket på et møte 3.3.2016, der representanter fra de regionale helseforetakene, Haukeland Universitetssykehus og Helsedirektoratet skal drøfte videreutvikling av tilbud til TMD pasienter i alle regioner på bakgrunn av tilbudet som nå tar form på Haukeland universitetssykehus?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Behandlingstilbudet til pasienter med temporomandibulær dysfunksjon (TMD) redegjorde jeg for i mitt svar på spørsmål nr. 546 til skriftlig besvarelse fra representanten Olaug V. Bollestad. Jeg viser i svaret blant annet til oppfølgingen av evalueringsrapporten av tilbudet ved Haukeland universitetssykehus.
I forbindelse med etableringen av det flerfaglige utrednings- og behandlingstilbud ved Haukeland universitetssykehus ble det etablert en referansegruppe. Pasientforeningen er representert der. Jeg har fått opplyst fra Helsedirektoratet at referansegruppen er invitert til møte i Helsedirektoratet 3. mars. Representanter fra de regionale helseforetakene er også invitert til dette møtet. Tema på møtet er en gjennomgang av evalueringsrapporten fra Rambøll AS. Videre vil de foreløpige analyseresultatene av utredningen av 60 pasienter ved sykehuset bli presentert. I tillegg vil direktoratet orientere om innholdet i utkast til nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling av TMD. Utkastet planlegges sendt på høring i nærmeste fremtid.
Senere samme dag skal Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene møtes for å drøfte hvordan direktoratet kan bidra til en oppbygging av tilbudet av spesialisthelsetjenester i den enkelte region til pasienter med TMD. Helsedirektoratet opplyser at tilsvarende møter mellom direktoratet og de regionale helseforetak på andre fagområder avholdes flere ganger i løpet av året, uten at pasientorganisasjoner, kommuner eller andre deltar. Jeg har full tillit til at Helsedirektoratet og helseforetakene selv er i stand til å vurdere hva som er hensiktsmessig deltagelse på slike møter, avhengig av hvor i utrednings- og innføringsprosessen saksområdet er kommet. Direktoratet opplyser at innspill fra pasientorganisasjoner forutsettes tatt hånd om under videre planlegging av spesialisttilbudet til pasienter med TMD i den enkelte helseregion.