Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:690 (2015-2016)
Innlevert: 01.03.2016
Sendt: 02.03.2016
Besvart: 14.03.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Har statsråden gitt signaler til helseforetakene om at det er greit å tolke Stortingets vedtak om veiledende responstider for akuttoppdrag innenfor slike marginer som Vestre Viken HF gjør i sine driftsavtaler, og hva kan godtgjøre et så raust slingringsmonn - når det kan stå om liv?

Begrunnelse

16 år er gått siden Stortinget vedtok følgende veiledende responstider for akuttoppdrag:

- I byer og tettsteder skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.
- I grisgrendte strøk skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 90 prosent av de akutte hendelsene.

I Vestre Viken HF opererte ambulansetjenesten i 2015 med driftsavtaler med følgende responstider for akuttoppdrag:

- 90 % responstid akuttoppdrag i tettbebygd strøk 20 minutter
- 90 % responstid akuttoppdrag i grisgrendt strøk 30 minutter. Unntatt kommunene Flesberg, Flå, Hemsedal, Rollag, Sigdal og Hurum 40 minutter.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap ble de foreslåtte kravene til responstider gjort veiledende med følgende mål:
•Akuttoppdrag: 12 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 25 minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.
Målene har vært veiledende slik at de vil kunne gjennomføres de aller fleste steder i landet, men noen steder har tjenesten måtte gjøre tilpasninger på grunn av geografi og spredt bosetting. Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på hendelsessted (responstid) er nå blitt en nasjonal kvalitetsindikator – med de samme målene som ble foreslått i St.meld. nr. 43. Det gir nasjonale myndigheter et godt utgangspunkt for å overvåke kvaliteten på ambulansetjenesten – og for å forbedre tjenesten lokalt. Jeg har ikke gitt signaler til helseforetakene om at det er greit å tolke Stortingets vedtak om veiledende responstider for akuttoppdrag ved å etablere mindre ambisiøse mål. Jeg legger til grunn at helseforetakene bruker målene for den nasjonale kvalitetsindikatoren i sitt forbedringsarbeid.
Tiden det tar fra en potensielt alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp er ofte av avgjørende betydning for å unngå unødvendig død, tap av leveår og funksjonsnivå eller lidelse. For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag, akutt hjerteinfarkt og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå. Tall for 2. tertial 2015 viser at ambulansen var fremme innen 12 minutter i 71 prosent av hendelsene i tettbebygde strøk. Publiseringen av tallene viser at det er utfordringer knyttet til definisjonen av et tettbebygd strøk, og enkelte kommuner kan derfor komme uheldig ut resultatmessig. I grisgrendte strøk var ambulansen fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter i 83 prosent av hendelsene.
Jeg er opptatt av at helseforetakene nå bruker resultatene aktivt i sitt forbedringsarbeid, og gjør justeringer for å forbedre responstiden og tilbudet til befolkningen.