Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:697 (2015-2016)
Innlevert: 02.03.2016
Sendt: 02.03.2016
Besvart: 11.03.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): På hvilken måte ligger elektrifiseringen av Trønderbanen foran tidsskjemaet som ble fastsatt gjennom stortingsvedtak i gjeldende Nasjonal Transportplan (2014-2023) med ferdigstillelse i 2020?

Begrunnelse

Stortingets vedtak i gjeldende Nasjonale Transportplan 2014-2023 (St.meld. 26 2012-2013)) fastslo oppstart av elektrifisering av Trønderbanen i 2017, med ferdigstillelse av arbeidet i 2020. Disse planene ble også slått fast i Jernbaneverkets Handlingsprogram for 2014-2023, og statsråden bekreftet tilsvarende fremdriftsplan i sitt svar på spørsmål fra stortingsrepresentanten Abid Raja 7. mai 2014 (dok. 15:707 (2013-2014).
I samferdselsdepartementets forslag til Statsbudsjett for 2016 (Prop. 1 S 2015-2016) kan vi lese at elektrifiseringsprosjektet planlegges med oppstart i 2017, men med ferdigstillelse i 2023. Altså en forsinkelse i ferdigstillelsesdato på tre år sammenlignet med vedtak i gjeldene Nasjonale Transportplan.
I Adresseavisen lørdag 27. februar 2016 uttaler statsråden imidlertid at arbeidene med elektrifiseringen av trønderbanen nå ligger foran tidsskjema.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Meld. St. 26 (2012-2013) – Nasjonal transportplan 2014-2023 er det foreslått at det bør bevilges 3,9 mrd. kr til modernisering (inkl. elektrifisering) av Trønder- og Meråkerbanen. Oppstart er beskrevet til første fireårsperiode og ferdigstillelse innen utgangen av planperioden. Denne ambisjonen reflekteres også i Inns. 450 S (2012-2013) – Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014–2023, og danner grunnlaget for prioriteringene i Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023.
Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er videre omtalt i Prop. 1 S (2015-2016) for Samferdselsdepartementet. Jernbaneverket arbeider ut fra en framdriftsplan der grunnerverv og detaljplan ferdigstilles i 2016. Dette muliggjør ekstern kvalitetssikring (KS2) ultimo 2016, slik at en investeringsbeslutning kan legges fram for Stortinget første halvår 2017. Byggestart er planlagt sommeren 2017, med ferdigstillelse i 2023. Jernbaneverket vurderer også om det er mulig å forsere utbyggingen med ferdigstillelse til Steinkjer i 2021. Endelig anleggsstart og sluttføring må ses i sammenheng med arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018-2029.
Jeg merket meg at representanten Tung i Adresseavisa 26.02.16 hevdet at "Solvik-Olsen setter Trønderbanen 40 år tilbake i tid" og "Nå risikerer vi å kjøre på diesel til Dovre faller." Det er klare ord, og antyder at representanten Tung mener elektrifisering tidligst vil komme i 2063.
Da finner jeg det mer naturlig å vektlegge artikkelen på bygg.no (25.02.16), hvor det står

"I NTP står det at elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen skal være ferdig senest 2023, men Jernbaneverket har tro på at togene kan bruke det elektriske kontaktledningsanlegget i god tid før det.
– I løpet av året vil vi få en del svar på hvor raskt dette kan gjennomføres. Kostnad og forventet fremdrift ved dette prosjektet vil også bety mye for elektrifiseringen av andre jernbanestrekninger i Norge, avslutter prosjektsjef Brede Nermoen." http://www.bygg.no/article/1266329

Jeg mener artikkelen gir tilstrekkelig indikasjon på at Jernbaneverket er offensive i sin tilnærming.