Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:726 (2015-2016)
Innlevert: 09.03.2016
Sendt: 09.03.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 16.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Har regjeringen beregnet klimaeffekten av å innføre en flypassasjeravgift, og i tilfelle hvor stor er den?

Begrunnelse

Den vedtatte flypassasjeravgiften hevdes å være en klimaavgift. Ergo bør den være positiv med tanke på klima. I dette tilfellet bør den således ha to effekter, at utslippet til klimaet går ned, som et resultat av at folk flyr mindre. I dette regnestykket må en se på hvilket transportmiddel da folk velger. Alternativt at en legger til grunn at folk velger å ikke reise på grunn av denne avgiften.
I dag kunne vi høre i nyhetene at TØI hevder den ikke vil ha betydning for klimaet, all den tid flytransporten er en del av kvotesystemet. Hvis flyene ikke flyr i Norge, flyr de et annet sted, ble det sagt. Da må man spørre seg om regjeringen kun er opptatt av at folk skal fly mindre i Norge.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Klima- og miljøministeren har videresendt spørsmålet til meg som ansvarlig statsråd for flypassasjeravgiften.
Flypassasjeravgiften ble forhandlet fram i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Avgiften ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2015. Forslag til regelverk har vært på høring, med frist 21. februar 2016. Jeg tar sikte på å innføre avgiften slik Stortinget har vedtatt, men vil vurdere høringsinnspillene før jeg tar endelig stilling til selve utformingen av avgiften.
Flypassasjeravgiften er en fiskal særavgift som kan ha positive virkninger på miljøet. En slik avgift kan gi høyere billettpriser og redusert etterspørsel etter flyreiser. Avgiften kan gi utslippsreduksjoner i Norge. Størstedelen av innenriks luftfart har både kvoteplikt og CO2-avgift. Flygninger fra Norge til andre land i EØS-området er fritatt for CO2-avgift, men omfattet av EUs kvotesystem.
Utenriks luftfart fra norsk lufthavn til land utenfor EØS-området har verken kvoteplikt eller CO2-avgift. For slike flygninger kan flypassasjeravgiften ha global klimaeffekt. Statistikk fra Avinor viser at i underkant av 15 pst. av antall kilometer fløyet i utenriks luftfart er flygninger mellom Norge og destinasjoner utenfor EØS-området. Hvordan flyselskap og passasjerer tilpasser seg avgiften er usikkert. Departementet har ikke anslag for hva flypassasjeravgiften kan bety for antallet flygninger ut av EØS-området eller CO2-utslippet fra slike flygninger.