Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:749 (2015-2016)
Innlevert: 14.03.2016
Sendt: 14.03.2016
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 18.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva betyr endringen av instruksen for regjeringens utredning av likestillingskonsekvenser av saker, og hvorfor er denne endringen ikke fremlagt for Stortinget, f.eks. i sammenheng med Meld. St. 7 Likestilling i praksis?

Begrunnelse

Instruks om utredning av statlige tiltak ble endret av regjeringen i statsråd 19.02.16. Tidligere hadde instruksen eget punkt om utredning av likestillingskonsekvenser, i egen veileder om likestilling. I den nye instruksen er veilederen opphevet, og instruksen nevner ikke utredning av likestillingskonsekvenser i det hele tatt.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Et av formålene med revisjonen av instruksen om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen), som ble fastsatt ved kgl. res. 19. februar i år, har vært å forenkle instruksen og gjøre obligatoriske krav tydeligere.
Revideringen av instruksen har ikke ført til endringer i kravet om å utrede mulige konsekvenser for likestilling, der dette er relevant.
Utredningsinstruksen av 24. juni 2005 listet opp sju eksempler på vesentlige konsekvenser som kunne være aktuelt å vurdere, uten at denne opplistingen var verken uttømmende eller obligatorisk. Likestilling var ett av punktene.
Den nye veilederen til utredningsinstruksen er fastsatt av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), som har fått delegert ansvaret for å forvalte instruksen. I veilederen nevnes likestillings- og diskrimineringshensyn som et eksempel på viktige prinsipielle spørsmål.
DFØs veileder viser til at sektorveiledere gir utdypende veiledning på enkeltområder. Den nye utredningsinstruksen endrer ikke Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sin adgang til å gi veiledning om å vurdere konsekvenser for likestilling. BLDs veileder til utredningsinstruksen fra 2010 med tittelen «Konsekvenser for likestilling» gjelder fortsatt.
Den nye utredningsinstruksen, som den forrige instruksen, er fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i regjeringens instruksjonsmyndighet. Det har på den bakgrunn ikke vært aktuelt å forelegge instruksen for Stortinget.