Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:751 (2015-2016)
Innlevert: 14.03.2016
Sendt: 14.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden informere om Arbeidstilsynets omfang av tilsynsaktivitet i 2015 vedrørende innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd, hvor mange av disse tilsynene som medførte reaksjoner, hvordan fordelingen av disse tilsynene var mellom innleier og utleier (bemanningsforetak), og om statsråden kan vedlegge kopi av de tilsynene som ikke avstedkom noen reaksjon fra Arbeidstilsynet?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeidstilsynet opplyser at det i 2015 ble gjennomført 55 tilsyn fordelt på 13 tilsyn med innleievirksomheter og 42 tilsyn med bemanningsforetak.
Når det gjelder tilsyn med bemanningsforetak, ble det i 30 av tilsynene gitt en eller flere reaksjoner. I 12 av tilsynene ble forholdene funnet i orden og det ble ikke gitt noen reaksjon. I tilsyn med innleievirksomheter ble det gitt en eller flere reaksjoner i 11 tilsyn, mens forholdene ble funnet i orden og det ble ikke gitt noen reaksjon i 2 av tilsynene.
Stortingsrepresentanten ber om å få oversendt kopi av tilsynsrapportene som ikke medførte reaksjoner. Tilsynsrapportene er innhentet fra Arbeidstilsynet og følger vedlagt.
Jeg viser for øvrig til mitt svar på stortingsrepresentantens spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 689 om Arbeidstilsynets tilsyn med innleievirksomheter og bemanningsforetak i 2014, samt øvrig korrespondanse med Stortinget vedrørende Dokument 8:32 L (2015-2016).

Vedlegg til svar.