Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:753 (2015-2016)
Innlevert: 14.03.2016
Sendt: 15.03.2016
Besvart: 18.03.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan legger regjeringen til rette for norskopplæring blant flyktningbarn i barnehager, og hvordan ser statsråden på for eksempel sosialt entreprenørskap og spillteknologi for å løse de integreringsoppgaver som blant annet barnehagesektoren har fått mer av etter siste års økning i antall flyktninger?

Begrunnelse

Undertegnede mener det er viktig å integrere flyktninger og asylsøkere på raskest mulig måte, og at det i denne sammenheng er nødvendig å legge til rette for at kommuner og andre barnehageeiere får tilgang til og kjennskap til løsninger som kan bidra til rask integrering blant barn. Da er språkopplæring særlig viktig, og læremidler og verktøy som gjør opplæringen kulturelt relevant er positive bidrag. Det er svært ressurskrevende for kommunene å følge opp nyankomne, og verktøy som kan gjøre dette arbeidet lettere bør støttes opp under. Undertegnede kjenner til initiativer for utvikling av programvare og teknologi for norskopplæring blant flyktninger, som også kan være relevant for andre typer læreprosjekter i integreringssammenheng.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg er helt enig i at det er viktig å integrere flyktninger som har fått opphold i Norge raskest mulig. Det at barn får gå i barnehage bidrar blant annet til at både barn og foreldre raskere blir kjent med andre småbarnsfamilier, og de får dermed også raskere og bedre mulighet til å bli en del av lokalsamfunnet.
Jeg er opptatt av at barn med minoritetsspråklig bakgrunn skal ha et så godt norskspråklig utgangspunkt som mulig når de begynner på skolen. Barnehagen er en viktig arena for å lære norsk som andrespråk. Vi vet at de som arbeider i barnehager etterlyser mer kompetanse i å støtte barns norskspråklige utvikling. Den femårige satsingen "Kompetanse for mangfold" er inne i sitt fjerde år, og i den nye stortingsmeldingen om barnehagens innhold – Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen – er språkutvikling et sentralt tema. Det varsles blant annet at kompetansestrategien for barnehagesektoren skal revideres slik at barnehagelærere får bedre muligheter for faglig oppdatering og utvikling av spisskompetanse på prioriterte områder. Vi tar videre sikte på å lovfeste et krav til norskspråklig kompetanse hos ansatte i barnehagen, og vi vil utarbeide en veiledende norm for det språklige grunnlaget som barn bør ha med seg fra barnehagen når de begynner på skolen. En slik veiledende norm vil kunne være nyttig i arbeidet med å utvikle den enkelte barnehages tilrettelegging for god språkutvikling, der man ser det er behov for det.
Barnehageeiere har metodefrihet i valg av pedagogiske verktøy. Om de ønsker å benytte tilbud om verktøy fra sosiale entreprenører eller IKT-baserte løsninger, er det derfor opp til barnehagene å avgjøre. Kommuner og andre barnehageeiere er selv ansvarlige for å holde seg orientert om hvilke tilbud og muligheter som finnes.
Det er viktig at flyktningbarn får god oppfølging, særlig fordi de kan ha traumer eller andre problemer på grunn av vonde opplevelser fra krig og flukt. Alle barn i barnehage skal bli sett og få hjelp og støtte ut fra sin individuelle situasjon. Meldingen om barnehagens innhold legger grunnlaget for den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og jeg legger vekt på at ny rammeplan skal tydeliggjøre og definere barnehagens ansvar for barn med særlige behov.