Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:764 (2015-2016)
Innlevert: 16.03.2016
Sendt: 16.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden gjera greie for Domstoladministrasjonen sitt økonomiske resultat siste tre åra, og utifrå dette forklara at DA har innført stillingsstopp i domstolane, og vidare kva føringar justisministeren har gitt DA i høve praktisering av domstollova § 33c, 2. ledd, 2. punktum i lys av Stortinget sitt krav om ein samla plan for domstolstrukturen i Noreg?

Begrunnelse

Underteikna er informert om at alle domstolleiarane i fleire jordskiftedøme har framsett sterk kritikk og sett vilkår som fylgje av Domstoladministrasjonen si praktisering av domstollova § 33c, 2. ledd, 2. punktum: innføring av felles leiing av fleire domstolar. Oppsiktsvekkande nok vart reaksjonane utløyst av DA sin aktivitet for å få underlagt Nord- og Midhordland jordskifterett i Bergen felles leiarskap i lag med Indre Hordaland jordskifterett på Voss. Domstoladminstrasjonen har varsla at same prosess vil bli iverksett i høve Indre Sogn jordskifterett i Sogndal og Sunnfjord- og Ytre Sogn jordskifterett i Førde.

Domstoladministrasjonen grunngjev tiltaka som økonomisk motivert. Det er likevel kjent at DA i ei årrekke har hatt eit underforbruk i storleiksorden 10 % av jordskifterettane sitt samla budsjett.

Jordskifterettane har i motsetnad til Tingrettane nyleg hatt ei strukturrasjonalisering, slik at avstandane mellom aktuelle domstolar som kan ha delt leiar fullstendig vil eta opp effektiviseringsgevinstar i form av auka reiseaktivitet. Domstolleiarane mistrur DA ved sin praksis til å gå langt utover både domstollova med tilhøyrande forskrifter sine avgrensingar, og langt inn på Stortinget sin arena.

Det vert registrert at DA praktiserer nemnde ordningar ved å underleggja små domstolar felles leiing med større. DA sin praksis føregrip på denne måten den varsla politiske prosessen om ein nasjonal plan for domstolstrukturane. Regjeringa bør vurdera å ta i bruk domstollova sin § 33 tredje ledd og instruera DA i høve arbeidet med ein nasjonal plan for domstollstrukturane. I påvente av dette arbeidet må dei tilsvarande bli instruerte i høve sin bruk av § 33c, 2. ledd, 2. punktum: innføring av felles leiing av fleire domstolar.

Jordskifterettane sin sakstilgang har hatt ein vekst på 50 % dei siste tiåra. DA si økonomiforvaltning, personalforvaltning og no tilfeldige strukturelle grep utan politisk kontroll, er i ferd med å øydeleggja domstolane sitt omdøme. Rekrutteringssituasjonen er kritisk og søkjarar uteblir. Ved andre gongs utlysing av leiarstillinga ved ein av "dei robuste" domstolane, nemleg Lillehammer, var det ingen søkjarar.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]