Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:792 (2015-2016)
Innlevert: 18.03.2016
Sendt: 29.03.2016
Besvart: 05.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Innovasjon Norge "kan finansiere det som er nødvendig for å drive fiskeri; fiskebåter med utstyr og redskaper i tillegg til fiskerettigheter i ulike typer fiskeri – innenfor det regelverket som til enhver tid er gjeldende."
Kan statsråden gi en oversikt, for de siste ti årene, som viser hvor mange slike tilskudd som er gitt, til hva og summen av disse tilskuddene?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innovasjon Norge tilbyr i hovedsak lavrisikolån til investeringer i fiskeflåten og kvotekjøp. Lavrisikolån er kommersielle lån med vanlige markedsmessige betingelser, og gis i hovedsak sammen med lån fra private banker. I noen tilfeller kan investeringer i fiskeflåten kvalifisere for risiko-/innovasjonslån, som har høyere rente men ikke like strenge krav til sikkerhet. Denne lånetypen brukes til finansiering av den mest risikoutsatte delen av lånefinansiering, såkalt toppfinansiering. Dersom et innovativt utviklingsprosjekt inngår som en del av investeringen, er det også muligheter for å få finansiert deler av prosjektet gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge.
I løpet av den siste tiårsperioden (fra 1. januar 2006 til 30. mars 2016) har innovasjon Norge totalt innvilget 1 442 lavrisikolån til investeringer i fiskeflåten til et samlet beløp på 8,5 mrd. kroner og 191 risiko-/innovasjonslån til investeringer i fiskeflåten til et samlet beløp på 428 mill. kroner. Risiko-/innovasjonslånene her omfatter både landsdekkende innovasjonslån finansiert over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og distriktsrettede risikolån finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. I samme periode har Innovasjon Norge innvilget tilskudd til 455 prosjekter innen hav- og kystfiske til et samlet beløp på 215 mill. kroner i tilskudd.
Tilskuddene er finansiert av en rekke ulike tilskuddsordninger hos Innovasjon Norge, avhengig av hva det er søkt om støtte til. Flesteparten av prosjektene (78 stk.) ble finansiert av en ordning som eksisterte i perioden 2006-2009, og gjaldt tilskudd til strukturtiltak i fiskeflåten. Andre tilskuddsordninger som er benyttet i perioden er:
- Distriktsrettet investeringstilskudd: 40 mill. kroner fordelt på 72 prosjekter. Tilskuddet kan benyttes til investeringer i anleggsmidler, som bygg, maskiner, fiskefartøy og annet driftstilbehør.
- Tilskudd marint innovasjonsprogram: 29 mill. kroner fordelt på 30 prosjekter. Programmet ble avviklet i 2014. Tilskuddet ble i hovedsak gitt til nettverksaktiviteter og markedsorientering.
- Tilskudd til miljøteknologi: 23 mill. kroner fordelt på 5 prosjekter. Tilskuddet kan benyttes til investeringer i pilot- og demonstrasjonsprosjekter for miljøteknologi-løsninger.
- Tilskudd til bedriftsutvikling: 18 mill. kroner fordelt på 79 prosjekter. Tilskuddet kan benyttes til ulike former for bedriftsutvikling, eksempelvis til kompetansehevende tiltak.
- Etablerertilskudd: 9 mill. kroner fordelt på 66 prosjekter. Ordningen støtter gründere som har ideer med stort vekstpotensial. Tilskuddet kan brukes til å utvikle egen kompetanse, kjøpe kompetansetjenester av andre, tilpasse produktet eller tjenesten til markedet eller som sikkerhet for å hente inn mer kapital.
-Andre tilskudd: 18 mill. kroner fordelt på 36 prosjekter.