Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:855 (2015-2016)
Innlevert: 05.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Hvordan vil regjeringen sikre videre drift ved de ideelle familiesentrene, herunder et tilbud fra sentrene på samme nivå i 2016 som for 2015?

Begrunnelse

Dette gjelder BufDirs kjøp av plasser i 2016 fra de ideelle familiesentrene. I brev fra BufDir til sentrene (29.2) slås det fast at Bufetat har som intensjon å kjøpe plasser tilsvarende volumet man kjøpte i 2015 (Fra 01.07 - 31.12.2015 - 6 måneder)
Dette betyr i følge sentrene at de vil ha et driftsgrunnlag for nåværende aktivitetsnivå (19 plasser) kun de første 6 månedene av 2016. Alternativt må virksomhetene ganske raskt kutte kraftig i tilbudet hvilket vil føre til at tilbudene blir så små at det blir ensbetydende med styrt avvikling. Dette er så vidt KrF å forstå i strid med Stortingets og regjeringens intensjon om å videreføre nivået på tilbudet til de tre sentrene på samme nivå i 2016 som i 2015.
BufDir utlyste en skjermet anbudskonkurranse medio mai 2015 om kjøp av faste plasser i sentre for foreldre og barn. Kontrakten ble inngått med virkning 01.07.2017 for Vilde (8 plasser) Anglo (5 pl.) og Solstrand (6 pl.) - totalt 19 plasser. Kontrakten gjaldt i første omgang ut 2015, men inneholdt opsjon for ytterligere 1+1 år. I brev av 09.11.2015 til de tre sentrene meldte BufDir at de ville ta ut opsjon for 2016, men det ble i dette brevet skapt usikkerhet om nivået. Med bakgrunn i brevet, ble det gitt tydelige politiske føringer fra både familie- og kulturkomiteen og statsråden om at nivået på tilbudet til de tre sentrene fra 2015 skal videreføres også i 2016, dvs. kjøp av i alt 19 plasser fra de tre sentrene, og at dette skal videreføres for hele 2016.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Senter for foreldre og barn er først og fremst et tilbud til de yngste, risikoutsatte barna. For at ikke skadevirkningene for barnet skal bli for store, er det viktig å identifisere de barna som har behov for hjelp tidlig, og raskt sette i gang tiltak som virker. I arbeidet med å oppdage behovene til de aller minste tidlig, er foreldre- og barnsentrene viktige.
Jeg forstår spørsmålet slik at representant Bekkevold ønsker informasjon om Bufdirs kjøp av plasser fra de ideelle sentrene, og om bruken av bevilgningen til disse sentrene er i henhold til Stortingets føringer. Departementet har lagt til grunn at intensjonen med bevilgningen har vært at kjøp av plasser fra de ideelle sentrene for foreldre og barn skulle øke med 21 mill. kroner, sammenlignet med kjøp i 2014. Vi ser i denne sammenhengen bort fra den del av bevilgningen som er tildelt Oslo kommune. Dette innebærer at kjøp av plasser fra de ideelle sentrene i 2015 og 2016 skal tilsvare bevilgningen fra Stortinget på 21 mill. kroner pluss beløpet Bufdir brukte på kjøp av plasser fra ideelle sentre i 2014, jf. omtale i Innst. 14. S (2015-2016) hvor komiteen viser til den flytting som er gjort av 21,6 mill. kroner fra kap. 858, post 01 til post 22 for innkjøp av plasser ved ideelle sentre for foreldre og barn (for å sikre riktig postbruk). Omtalen i budsjettinnstillingen klargjør at det skjer en videreføring av nivået fra 2015 til 2016, dvs. en økning på 21 mill. kroner sammenlignet med nivået i 2014.
Bufdir inngikk kontrakt med tre av de ideelle sentrene med virkning fra 1. juni 2015. Bevilgningen til Bufdir på 21 mill. kroner ble fordelt på sentrene over de 6 månedene kontrakten gjaldt for. Dette tilsvarte 19 plasser, som var all tilgjengelig kapasitet på de tre sentrene på avtaletidspunktet. Plassene ble kjøpt uavhengig av behov. Ett av sentrene kunne imidlertid ikke levere alle plassene i hele perioden det var inngått avtale om.
2016 vil være første året man ser effekten av tildelingen gjennom et helt år. I løpet av året skal den samme bevilgningen fra Stortinget fordeles på 12 måneder, ikke bare siste halvdel av årets som var tilfellet i 2015. I 2016 har direktoratet derfor fordelt kjøp av faste plasser på 12 måneder. Disse plassene blir kjøpt uavhengig av behov og kommunenes etterspørsel. Sentrene får med andre ord betalt for plassene uavhengig av om de blir brukt eller ikke. Dette vil gi en økonomisk sikkerhet for sentrene gjennom hele året, uavhengig av etterspørselssvingninger. Antall faste plasser i 2016 tilsvarer omtrent 50 prosent av tilgjengelig kapasitet i de tre sentrene.
I tillegg til kjøp av faste plasser for 21 mill. kroner skal Bufdir kjøpe plasser som tilsvarer Bufdirs utgifter til kjøp av plasser fra de ideelle sentrene i 2014. Kjøp utover de faste plassene vil avhenge av etterspørsel, behov og tilgjengelighet. Bufdir forventer at kjøp i 2016 vil være på omtrent samme nivå som i 2015. Bufdir har informert regionene og de ideelle sentrene om plan for kjøp av plasser i 2016.
Opphold i senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak, og i hovedsak er det familiestøttende tiltak som etterspørres fra de ideelle sentrene. Det er ikke Bufetat, men kommunenes barneverntjeneste som definerer behovet for opphold på foreldre- og barnsentre. Bufetats kjøp av plasser utover de garanterte plassene vil derfor avhenge av kommunenes etterspørsel. Det må også gjøres en vurdering av hvilket senter som er best egnet til å møte barnas og familienes behov. Dette kan innebære at kjøp utover garanterte plasser blir ulikt fordelt gjennom året og mellom sentrene.