Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

Dokument nr. 15:856 (2015-2016)
Innlevert: 05.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Det vises til den siste tids debatt rundt håndhevingen av lovverket som regulerer søndags- og helligdagshandelen.
Hvordan vil regjeringen sikre at gjeldende lovverk respekteres og følges?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Lovverket som regulerer søndags- og helligdagshandelen gjelder faste utsalgssteder, og hovedregelen er at disse skal holde stengt på søn- og helligdager. Det er en rekke unntak fra dette påbudet for bestemte typer faste utsalgssteder, og disse kan holde åpent på søn- og helligdager. Som kjent har departementet hatt forslag om endringer i regelverket for søn- og helligdagshandel på høring. Jeg har registrert at det ikke er flertall på Stortinget for regjeringens forslag, og jeg vil understreke at de gjeldende reglene skal følges. De som driver faste utsalgssteder, må respektere og følge gjeldende rett.
Det følger av gjeldende regler at et fast utsalgssted må være et lokale som kan stenges eller låses, jf. Ot.prp. nr. 11 (2002–2003) på side 7. Det er ikke adgang til å gjøre om deler av en butikk på søn- og helligdager ved å bruke rørlige skillevegger eller lignende. Definisjonen av hva som er et fast utsalgssted, har en lang forhistorie og skriver seg tilbake til tidligere lover på området, det vil si åpningstidsloven fra 1998, åpningstidsloven fra 1985 og lov om lukningstider for utsalgssteder fra 1913. Dette innebærer blant annet at praksis etter de eldre lovene er relevant ved tolkningen av den gjeldende bestemmelsen i helligdagsloven § 5 om salg fra faste utsalgssteder, jf. også Lovavdelingens tolkningsuttalelser 16. desember 2003 (saksnr. 200307504 EO ATV/KG) og 10. januar 2007 (saksnr. 200607554 EP HCH/BS). Reglene er derfor klare. Det er ikke opp til de enkelte butikkeierne eller bransjen å avgjøre hvordan regelverket skal tolkes.
Håndhevelse av åpningstidsbestemmelsene er det politiet som gjør. Brudd på bestemmelsene i helligdagsloven kan sanksjoneres, og det finnes eksempler på butikkeiere som har fått bot og inndragning av omsetning etter politiets inngripen. Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn etter arbeidsmiljøloven, som blant annet har nærmere regler om søndagsarbeid.