Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:862 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 14.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Hvor mange nye sykehjemsplasser er påbegynt, hvor mange er ferdigstilt, og hvor mange er rehabilitert, i perioden oktober 2013 til mars 2016, og kan vi be om tilsvarende tall for perioden 2009-2013?

Begrunnelse

I leserinnlegg fra 31.08.15 skriver Bård Hoksrud (Frp) at utbyggingstakten på kommunale omsorgstjenester er nær doblet siden Fremskrittspartiet kom i regjering. Jeg ønsker at Stortinget skal få belyst hvordan utbyggingstakten i eldreomsorgen faktisk har utviklet seg siden regjeringsskiftet i 2013. Jeg ber derfor om tall som reflekterer sykehjemsplasser som er påbegynte og ferdigstilt i inneværende stortingsperiode. Det er relevant for Stortinget å få opplyst hvor mange plasser kommunene har søkt om, antall tilsagn gitt fra Husbanken, hvor mange plasser som faktisk er ferdigstilt, og hvor mange plasser som er såkalt «avhjemlet» i samme tidsrom. Vi ber om at tall fra Husbanken og SSBs statistikk for antall beboere og plasser i sykehjem og boliger til pleie- og omsorgsformål, legges til grunn.
Jeg ber om at departementet benytter seg av de tilgjengelige og relevante måletidspunkter og statistikkgrunnlag som kan besvare og belyse spørsmålet på en best og mest mulig utfyllende måte.