Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:950 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvorfor vil ikke regjeringen følge opp sine egne løfter fra statsbudsjettet, og vil statsråden vurdere å endre standpunkt i denne saken?

Begrunnelse

Levekårsundersøkelsen for studenter gir verdifull informasjon om bl.a. studenters inntekt, økonomi og boutgifter, og har blitt gjennomført av SSB rundt hvert sjette år siden 1998, sist under Stoltenberg 2-regjeringen i 2010/11. Levekårsundersøkelsen er den mest omfattende og veldokumenterte kartleggingen av studenters levekår. At undersøkelsen har blitt gjennomført med jevne mellomrom gir verdifull informasjon om en rekke forhold, og man kan følge utviklingen over lengre tid.
I statsbudsjettet for 2016 står det «For å få oppdatert informasjon om levekåra til studentane tek departementet sikte på å få gjennomført ei ny levekårsundersøking». Ifølge Khrono 7.april snur nå regjeringen, og vil likevel ikke gjennomføre en ny undersøkelse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Rammevilkårene under studietiden er viktig for studentenes mulighet til å kunne begynne på, og gjennomføre, et høyere utdanningsløp. Grunnen til at jeg ikke har valgt å prioritere en ny levekårsundersøkelse i 2016 er fordi jeg mener at vi har et godt nok kunnskapsgrunnlag om studentenes levekår. Det er gode data fra den forrige levekårsundersøkelsen, og det er også andre undersøkelser som studiebarometeret, Eurostudent og studentsamskipnadenes egen undersøkelse – SHoT som bidrar til kunnskapsgrunnlaget. I tillegg har departementet tett kontakt med studentene gjennom NSO.
Å gjennomføre en levekårsundersøkelse vil kreve betydelige midler og ressurser. Jeg mener at det tjener studentene best at vi nå prioriterer å bruke midler på å gjøre noe med levekårene til studentene enn å bruke midler på en ny undersøkelse av kjente forhold.
I den forrige levekårsundersøkelsen fremkom det blant annet at studentene bruker en stor andel av midlene sine til å bo. Regjeringen har gjennomført en rekordstor satsing på studentboliger. I tillegg har regjeringen økt utdanningsstøtten utover prisvekst i de tre siste budsjettene. Regjeringen følger opp vedtaket i Stortinget om å innføre elleve måneders støtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020.
Studentenes psykiske helse var et viktig tema i den forrige levekårsundersøkelsen. Studentenes psykiske helse er videre blitt løftet opp blant annet gjennom et felles seminar med Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i fjor. I tillegg er det over 2016-budsjettet bevilget 5 mill. kr som er øremerket til tiltak for å forbedre den psykiske helsen til studenter.