Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:953 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvorfor mener statsråden at barnehagen er tjent med at et nytt forslag til rammeplan utarbeides uten representasjon fra praksisfeltet eller ledende forskningsmiljøer på området?

Begrunnelse

En ny rammeplan for barnehagen skal etter planen tre i kraft fra høsten 2017, bygget på overordnede føringer fra stortingsmeldingen «Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen». Kunnskapsdepartementet har informert om at en arbeidsgruppe i KD allerede er i gang med å utforme tre utkast til ny rammeplan, som skal sendes på høring høsten 2016. Ved tidligere revisjoner av rammeplanen for barnehagene, har høringsforslaget blitt utarbeidet av forskere og praktikere fra barnehagefeltet. I 2013 satt Utdanningsdirektoratet ned en gruppe ledet av professor i barnehagepedagogikk Elin Eriksen Ødegaard, som leverte et forslag 14. februar 2014. Tre dager etter bestemte Kunnskapsdepartementet å utsette revisjonen til 2016. Dette forslaget ble ikke tatt med videre i prosessen. Nå er det ansatte i departementet som selv skal utforme de nye forslagene til rammeplan.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Barnehagen er tjent med at mange får anledning til å uttale seg om og påvirke innholdet i en ny rammeplan før den fastsettes. Nettopp derfor har vi lagt opp til å involvere representanter både fra praksisfeltet, fra forskningsfeltet og fra sentrale organisasjoner i utviklingsprosessen.
Til grunn for den første rammeplanen for barnehagen av 1996 lå NOU 1992:17 Rammeplan for barnehagen. Daværende Barne- og familiedepartementet utarbeidet deretter forskrift om rammeplan som ble fastsatt i 1996. Kunnskapsdepartementet reviderte forskriften i 2006, med grunnlag i et forslag levert av en arbeidsgruppe ledet av Thomas Moser.
I 2013 oppnevnte Kunnskapsdepartementet en ekstern rammeplangruppe, ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard, som fikk i oppdrag å lage utkast til revidert rammeplan for barnehagen. Gruppens delutkast ble offentliggjort på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, og en rekke organisasjoner og institusjoner kom med innspill. Forslaget omtales i Stortingsmelding 19, Tid for lek og læring- Bedre innhold i barnehagen og er en del av grunnlaget for arbeidet med ny rammeplan.
Departementet har på dette grunnlaget startet arbeidet med å utarbeide et forslag til ny rammeplan. I løpet av våren arrangeres seminarer der representanter for fagmiljøer og fra praksisfeltet inviteres til å belyse sentrale temaer i barnehagens innhold. Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra sentrale organisasjoner og aktører i barnehagesektoren.
Det er planlagt at et utkast til rammeplan i tre omganger skal leses og kommenteres av en rekke fagpersoner, fagmiljøer og organisasjoner før departementet utarbeider endelig forslag til ny rammeplan. Dette forslaget skal sendes på offentlig høring. I løpet av høringsperioden fra oktober 2016 til januar 2017 vil fylkesmennene få i oppdrag å arrangere høringsseminarer for barnehageansatte, eiere, kommuner og andre aktører som vil bli berørt av innholdet i ny rammeplan. Departementet vil deretter gjennomgå høringsuttalelser og bearbeide rammeplanforslaget før det fastsettes ny rammeplan som forskrift til barnehageloven.
Jeg ser frem til Stortingets behandling av meldingen som gir føringer for innholdet i ny rammeplan, og jeg vil understreke at formåls- og innholdsbestemmelsene som Stortinget tidligere har vedtatt, ligger fast.