Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Dokument nr. 15:955 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Vil finansministeren fremme et høringsnotat om land-for-land rapportering under regnskapsloven § 3-3d i løpet av Stortingets vårsesjon?

Begrunnelse

Det fremgår av en artikkel i Vårt Land den 17. april 2016 at Finanskomiteen har sendt et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om Regjeringens manglende oppfølgning av Stortingets anmodningsvedtak som påla regjeringen å sørge for at selskap må rapportere også fra skatteparadiser.
Anmodningen fra Stortinget ble lagt fram av finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) den 19. Juni i 2015, og lyder som følger:

”Stortinget ber Regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for land-for-land-rapportering (LLR) målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber Regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med regnskapspliktige etter LLR-regelverket”.

Dette vedtaket åpner opp for å få på plass en utvidet land-for-land-rapportering. Det er et viktig skritt, men dette er ikke nok.
Høyres landsmøte gav nylig en uttalelse om ”styrket kamp mot skatteunndragelse”. Samtidig har Regjeringen somlet med å innføre det viktigste tiltaket som kan hindre potensiell skatteunngåelse.
Panama lekkasjen viser at det haster med å innføre kravene i utvidet land for land rapportering. Det er derfor viktig at regjeringen raskt legger til rette for en utvidet land-for-land rapportering.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Stortinget vedtok 10. desember 2013 lovregler som innebærer at nærmere angitte regnskapspliktige foretak, samt utstedere av noterte verdipapirer som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og/eller skogsdrift innen ikke-beplantet skog, skal utarbeide og offentliggjøre en årlig rapport om sin virksomhet på land- og prosjektnivå, såkalt land-for-land-rapportering (LLR). Lovvedtaket fulgte opp Finansdepartementets forslag i Prop. 1 LS (2013-2014) kap. 20, for gjennomføring av kommende EØS-regler som svarer til EUs konsoliderte regnskapsdirektiv (2013/34/EU) kap. 10. De norske reglene stiller utvidede krav til innholdet i rapporteringen, sammenlignet med det som følger av EU-regelverket, blant annet som følge av Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av departementets lovforslag, om å «sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning».
Som stortingsrepresentant Hansson viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål, fattet Stortinget et nytt anmodningsvedtak i juni 2015 (nr. 792 (2014-2015)), der regjeringen bes om å gjennomgå effekten av forskriften for LLR-rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ba også regjeringen vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.

Om oppfølgingen av anmodningsvedtaket uttalte Finansdepartementet i Prop. 1 S (2015-2016) del I, punkt 4.7, følgende:

«Finansdepartementet viser til at nye regler om «land-for-land-rapportering» («LLR») vart vedtekne av Stortinget 10. desember 2013, med oppmoding om at det i LLR-regelverket vert innarbeidd mål om å synleggjere uynskt skattetilpassing. Oppmodinga vart fulgt opp i LLR-forskrifta som vert fastsett av Finansdepartementet 20. desember 2014. Regjeringa vil søkje å få målt effekten av LLR-forskrifta, målt opp mot Stortingets målsetting om å synleggjere uynskt skattetilpassing, i samanheng med den evalueringa som vart varsla i Prop. 1 LS (2013–2014). Regjeringa meiner evalueringa bør basere seg på LLR-rapportar frå minst to rekneskapsår, dvs. for rekneskapsåra 2014 og 2015, og bør kunne ferdigstillast seinast våren 2017. Vidare vil regjeringa få utgreidd korleis relevante opplysningar knytte til LLR-rapporteringa frå dotterselskap og støttefunksjonar i tredjeland, skal kome fram i rekneskapen, samt moglege tilsynsordninger, med sikte på framlegg til naudsynte regelendringar i løpet av 2016.»

Finansdepartementet arbeider for tiden med å få igangsatt den varslede evalueringen av LLR-regelverket, slik at denne kan ferdigstilles senest våren 2017. Departementet er også i ferd med å vurdere endringer i LLR-regelverket i tråd med Stortingets anmodning, med sikte på å få sendt høringsnotat på høring i løpet av sommeren 2016.
Jeg vil avslutningsvis vise til at EU-kommisjonen 12. april 2016 la frem forslag om offentlig land-for-land-rapportering for skatteinformasjonsformål. Hvis det blir vedtatt i EU, vil det være relevant for Norge å slutte seg til dette lovverket. Forslaget kan derfor få betydning for de norske reglene om land-for-land-rapportering etter regnskapsloven.