Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:973 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kor mykje vil det koste å opprette ei førstelineteneste med gratis rettshjelp i alle kommunane i landet, sett i forhold til den rettshjelpsordninga vi har i dag?

Begrunnelse

Rettshjelp er eit grunnleggjande velferdsgode som skal bidra til å sikre rettssikkerheita for alle, uavhengig av økonomisk og sosial status, bakgrunn og geografisk tilhøyrsle. Rettshjelpsordninga i dag når ikkje ut til alle som treng ho. Rettshjelpsdekninga i Noreg har vorte kritisert av FN sin menneskerettskomité, FN sin torturkomité, og Den europeiske menneskerettsdomstolen.
Som ei følgje av St.meld.nr.26 (2008-2009) og Stortinget si behandling av denne, vart det i perioden 2010-2012 gjennomført eit forsøksprosjekt med gratis førstelinerettshjelp. Prosjektet vart svært vellukka, mellom anna fordi det "åpenbart [dekket] et nokså omfattende behov for rettshjelp som ellers ikke hadde blitt dekket". Sjølv om førstelinetenesta var tilgjengeleg for alle, viste det seg å vere eit kostnadseffektivt og konfliktdempande tiltak.
Finland har gratis førstelinerettshjelp som ei permanent ordning, og brukar mindre pengar på rettshjelp enn vi gjer i Noreg. Dei yter altså meir rettshjelp for mindre pengar.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det ble etablert et pilotprosjekt med førstelinjerettshjelp i perioden 2010 til 2012. Oxford Research gjennomførte i 2013 en evaluering på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. De fant det vanskelig å foreta sikre beregninger av hva en fullskala utbygging ville koste. Kostnadene avhenger av brukerfrekvens og valg av modell. I utregningene anslo Oxford Research likevel kostnadene til å være mellom 50 millioner og 200 millioner årlig. Det er ikke foretatt noen oppdaterte beregninger og vurderinger av dette.
Representanten Klinge beskriver pilotforsøket som vellykket. Det er imidlertid grunn til å være oppmerksom på at evalueringen viste at relativt få av sakene i pilotprosjektet falt innenfor rettshjelplovens dekningsområde og det er derfor usikkert om en slik ordning i nevneverdig grad vil redusere etterspørselen etter fri rettshjelp. Mye kan derfor tyde på at førstelinjerettshjelp vil kunne komme i tillegg til og ikke isteden for den nåværende ordningen med fri rettshjelp.
Det var også noen indikasjoner på at ordningen ble brukt i stedet for den offentlige veiledningsplikten for eksempel i trygdesaker og at brukerne i pilotprosjektet var en mer ressurssterk gruppe enn klientene til fri rettshjelp.