Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:974 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 03.05.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvilke regler gjelder i det offentlige og private for pensjonerte sykepleiere som ønsker å stå i arbeid uten avkorting i pensjonen, er det nylig skjedd endringer i dette regelverket og vil regjeringen ta initiativ til endringer slik at helsevesenet får nytte denne arbeidsressursen på en bedre måte?

Begrunnelse

Ifølge en artikkel i Avisen Agder, får pensjonerte sykepleiere i det offentlige bare lov til å jobbe syv timer i uken (20 prosent) mens de tidligere kunne jobbe 14 timer (40 prosent) uten at det gikk ut over pensjonen. Pensjonerte sykepleiere er en viktig ressurs i en sektor med tidvis mye vikarbruk.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Pensjonsordningen for sykepleiere er en profesjonsbasert tjenestepensjonsordning, som ble lovfestet i 1962. Medlemskap i ordningen er obligatorisk for sykepleierne. Tidligere var den nedre grensen for rett til medlemskap i pensjonsordningen at sykepleieren oppebar minst halvdelen av den lønn som er fastsatt for stillingen, eller hadde en arbeidstid på minst 14 timer per uke. Sykepleiere som arbeidet i mindre stillinger enn dette fikk ikke rett til medlemskap.
Regjeringen fremmet i Prop. 156 L (2014-2015) et lovforslag om å redusere minstegrensen for rett til medlemskap til 20 prosent av full stilling. Bakgrunnen for lovforslaget var en dom 21. juni 2013 i Arbeidsretten. Retten kom der til at tariffavtalen i KS-området var ugyldig for den delen som gjaldt minstegrensen for rett til medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning. Minstegrensen var på minst 14 arbeidstimer per uke, og retten mente dette innebar ulovlig diskriminering av deltidsansatte etter arbeidsmiljøloven. Regjeringens lovforslag i Prop. 156 L var en oppfølging av dommen, og omfattet de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Lovforslaget innebar også en lovfesting av retten til medlemskap når summen av stillingsandeler under minstegrensen samlet sett overstiger minstegrensen. Med en redusert minstegrense fikk sykepleiere som arbeider i mindre deltidsstilling rett til medlemskap og opptjening av pensjonsrettigheter. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget 18. desember 2015 og trådte i kraft 1. april 2016.
Pensjonerte sykepleiere kan kombinere alderspensjon og arbeidsinntekt. Regelverket er slik at dersom en sykepleier arbeider i et slikt omfang at det overstiger minstegrensen for rett til medlemskap i pensjonsordningen, får de rett til nytt medlemskap for den delen.
Alderspensjonen skal da avkortes mot inntekten, siden en ikke får opptjening og utbetaling for den samme delen. Den nye minstegrensen for rett til medlemskap fra 1. april 2016 gjelder generelt, også for pensjonerte sykepleiere. Det innebærer at pensjonerte sykepleiere nå kan arbeide inntil 20 prosent av full stilling (mot tidligere inntil 14 timer per uke) uten at pensjonen avkortes.
Regjeringen fremmet 22. april 2016 et lovforslag som innfører en ordning med arbeid på såkalt pensjonistvilkår i pensjonsordningen for sykepleiere, jf. Prop. 112 L (2015-2016). Forslaget innebærer at sykepleiere som arbeider på pensjonistvilkår unntas fra retten til medlemskap i ordningen, og dermed unngår avkortning av alderspensjonen. Dette er en tilsvarende ordning som allerede eksisterer i blant annet Statens pensjonskasse og i KS-området i kommunal sektor.