Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:996 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hva synes statsråden om initiativet fra Virke og Handel og Kontor, og mener statsråden Søndagsplakaten gir riktige føringer for praktisering av loven?

Begrunnelse

I forrige uke lanserte Virke og Handel og Kontor «Søndagsplakaten» med retningslinjer for å sikre at alle matkjedene praktiserer Lov om helligdager og helligdagsfred på samme måte. Kiwi-, Joker- og Meny-eier NorgesGruppen, Coop og Bunnpris støtter opp om plakaten. Rema sier til DN at de forholder seg avventende til søndagsplakaten og viser til at det er myndighetene som skal tolke regelverket.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Helligdagsloven har en rekke unntak fra påbudet om at butikker skal holde stengt på søn- og helligdager. Utsalgssteder som er unntatt fra påbudet om å holde stengt, slik som mindre dagligvarebutikker, utsalgssteder på turiststeder mv., kan holde åpent på søn- og helligdager. Dette skaper en del forskjeller mellom ulike typer utsalgssteder. Regjeringen har hatt på høring forslag til lovendring som kunne ha gitt større fleksibilitet og mindre konkurransevridning mellom ulike typer utsalgssteder. Loven har så langt ikke blitt endret, og det er dagens lov som skal respekteres og følges. Jeg har gitt uttrykk for at jeg forventer at de som driver faste utsalgssteder respekterer og overholder loven.
Formålet med den såkalte "Søndagsplakaten" er ifølge utgiverne av den å sikre lik og felles praktisering av loven. Etter mitt syn er det bra at bransjeaktører bidrar med informasjon om lovverket.
Jeg vil imidlertid understreke at det ikke er opp til aktørene å avgjøre hvordan regelverket skal tolkes. Departementet mener lovverket er tilstrekkelig klart. Det er fastsatt i loven at den maksimale størrelsen for denne typen utsalgssteder skal være 100 kvadratmeter salgsflate. Med salgsflate menes gulvflaten i den delen av et utsalgssteds lokale hvor varer beregnet for salg til publikum, er synlig utstilt. Videre heter det at mindre dagligvarebutikker som ikke åpenbart oppfyller arealkravet, ved takst eller på annen tilfredsstillende skal kunne dokumentere salgsflatens størrelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på utsalgsstedet. Mangelfull dokumentasjon medfører at et utsalgssted ikke anses unntatt fra påbudet om å holde stengt, jf. jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 femte ledd siste punktum.
Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven, som har en lang forhistorie, tolkes blant annet i lys av forarbeidene. For at utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, skal kunne ha søndagsåpent, må utsalgsstedet fremstå som et selvstendig butikklokale med fast monterte vegger og egen inngang. Det er ikke anledning til, ved bruk av bevegelige skillevegger eller lignende, å gjøre om deler av en butikk for å unngå påbudet om å holde stengt på helligdager, jf. Ot.prp. nr. 11 (2002–2003) på side 7.