Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:1002 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 28.04.2016
Besvart: 06.05.2016 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Hva har regjeringen gjort for å bidra til å sikre Egersund mot framtidige flommer, og hva vil statsministeren gjøre for å sikre at Eigersund kommune får midler til flomsikring, slik de ble forespeilet da kommunalministeren og olje- og energiministeren besøkte kommunen?

Begrunnelse

Det har snart gått et halvt år siden ekstremværet Synne rammet Dalane-regionen i Rogaland.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og olje- og energiminister Tord Lien forespeilte Eigersund kommune støtte fra storsamfunnet til flomsikring da de besøkte kommunen uken etter flommen.
Lovnadene ble gjengitt i media, men måneder etter ekstremværet mangler kommunen fortsatt midler til dette arbeidet.
I tett samarbeid med NVE har Eigersund kommune utarbeidet detaljplaner og prosjekter som raskt kan igangsettes. Slike gryteklare prosjekter burde være spesielt aktuelle i Dalane-regionen, som i særlig grad merker konsekvensene av ledighetskrisen.
De ovennevnte regjeringsmedlemmene ga under besøket til Eigersund uttrykk for at storsamfunnet skulle stille opp når lokalsamfunn rammes av ekstremvær. I ettertid har ikke regjeringen fulgt opp, og Eigersund har kun blitt henvist til ordinære støtteordninger når det gjelder å sikre Egersund by mot flom.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Ekstremværet "Synne" rammet Sør-Vestlandet hardt "Synne" var ett av flere ekstremvær som førte med seg flom i 2015. Regjeringen er opptatt av at landet er best mulig forberedt på slike ekstremvær, både gjennom forebygging og gjennom god beredskap. Bevilgingene til dette arbeidet er derfor økt de siste tre årene. I 2016 er det bevilget 385,5 mill. kroner til tiltak for å forebygge flom- og skredskader.
Norges vassdrags- og energidirektorat °'T\'E) vurderer at det er behov for hastetiltak i Eigersund kommune. NVE har allerede bistått kommunen med erosjonssikring og bygging av en 200 meter lang flomvoll ved Tengs bro. For at de resterende hastetiltakene kan settes i gang, vil regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslå en tilleggsbevilgning på 21 mill. kroner til hastetiltak i vassdrag hvor det er betydelig erosjonsskader og opplagring av masser etter ekstremværet Bevilgningen vil bli gitt som tilskudd til kommunene Eigersund, Lund og Kvinesdal og utgjør 90 prosent av kostnaden, mens kommunal medfinansiering utgjør 10 prosent
NVE har bistått Eigersund kommune med faglig råd, tiltaksplan for flomsikring. Hydrauliske beregninger og tilrettelagt for at kommunen kan sette i gang detaljprosjektering og gjennomføring av tiltakene i planen.
For å redusere skadeomfanget, og øke sikkerheten langs vassdragene. vurderer NVE at det er behov for permanente sikringstiltak i mange av kommunene som ble rammet av "Synne". Totalt er dette anslått til å koste om lag 175 mill. kroner. I Eigersund
kommune er det blant annet snakk om å omfordele vann fra Lundeåna til Eieåna til en estimert kostnad av 50 mill. kroner. Dette prosjektet er ikke ferdig planlagt, og det gjenstår en rekke avklaringer, blant annet knyttet til vei, kulturminner og regulering av området Prosjektet vil ikke kunne settes i gang i år, men etter det jeg har fått opplyst, har NVE et godt samarbeid med Eigersund kommune som er kjent med status for denne saken.
Behovet for permanente flomsikringstiltak er stort mange steder i Norge, og prioriteringene av tiltak i Eigersund kommune må vurderes opp mot andre viktige prosjekter. Det er for tidlig å si når permanente tiltak i Eigersundsområdet kan bli gjennomført. "Synne" har synliggjort et behov for permanente tiltak i området Dette må sees i sammenheng med behovene andre steder, for å sikre at ressursene blir brukt der de gjør størst nytte totalt sett.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har en ordning for å kompensere kommuner som får kostnader knyttet til krisehåndtering, opprydning og gjenoppbygging av kommunal infrastruktur. Ordningen skal avhjelpe kommunen økonomisk og sørge for at store uforutsette hendelser ikke skal gå utover innbyggernes tjenestetilbud. Ordningen er finansiert med skjønnsmidler i KMD, og alle kommuner kan søke om en slik kompensasjon via fylkesmannen.
Både fylkesmannen og KMD behandler søknader om skjønnsmidler fortløpende. Dersom Eigersund kommune ønsker å søke om skjønnsmidler til krisehåndtering, opprydning og/ eller gjenoppbygging av kommunal infrastruktur, vil denne behandles når den sendes inn.
Ekstremværet "Synne" forårsaket også skade på infrastruktur på samferdselsområdet. Jernbaneverket CTBV) opplyser at etaten har besluttet å gjennomføre utskifting av den ene av de tre jernbanebruene ved Launes som ble skadet av "Synne".
Det har over flere år pågått et omfattende prosjekt i JBV for å gjøre Jærbanen mer robust mot tøffe værforhold. I statsbudsjettet for 2016 er det satt av totalt 355 mill. kroner til fornying av Sørlands-/Jærbanen, hvorav 110 mill. kr kommer fra tiltakspakken. Av dette ble det bevilget 50 mill. kroner til den eksisterende avtalen om kontraktledningsforsyning på strekningen Eigersund-Stavanger. Kontaktledningsarbeidene på Moi-Eigersund lyses ut i månedsskiftet mai-juni. I arbeidet med skogrydding på strekningen Moi-Eigersund som startet opp i begynnelsen av april, benyttes lokal underentreprenør (Dalane Hageservice). I løpet av seks uker i sommer planlegges det også for boring og nedsetting av mastefundamenter samt: fjerning og reetablering av fiberkabel på strekningen.