Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1018 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 10.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringens tiltakspakke ble vedtatt i statsbudsjettet for 2016. Ledigheten er nå rekordhøy.
Hvilke konkrete prosjekter i Rogaland, finansiert via tiltakspakken eller ordinære samferdselsmidler, innen veg og bane er utlyst i 2016?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etter regjeringsskiftet er Samferdselsdepartementets budsjett økt fra drøyt 41 mrd. kr til rundt 60 mrd. kr. Det betyr at det er langt flere oppdrag til anleggsbransjen over hele landet. Statens Vegvesens tall viser at 96 % av kontraktsverdiene i 2015 gikk til norske selskap, mot drøyt 50 % i 2012. Statens Vegvesen region vest har økt sitt budsjett med rundt 1,5 mrd. kr, bare fra 2015 til 2016.
For regjeringen har det vært viktig å sette inn kortsiktige tiltak som raskt kan gi sysselsettingseffekt for å motvirke den stigende ledigheten. Både investerings- og vedlikeholdsprosjekter vil ha sysselsettingseffekter. Det har vært en spesielt høy vekst innen vedlikehold og fornying av vei og jernbane. Denne type oppdrag har en størrelse og utforming som er spesielt egnet for lokale og regionale selskap. Når man drøfter virkningene av regjeringens arbeid for å motvirke økt arbeidsledighet, er det derfor viktig at man vurderer helheten i arbeidet, og ikke ser på noen få enkeltprosjekt.
Statens vegvesen og Jernbaneverket har eller skal sette ut følgende konkrete investeringsprosjekter i 2016:

Statens vegvesen:

- Fv 505 Foss Eikeland - Skjæveland, prosjektering
- Rv 13/ Dalavegen, ny rundkjøring og fortau
- Fv 510 undergang ved Fv 379 Vigdelsvegen Rægehallen
- Fv 510/ Fv 374 gang- og sykkelveg Nordsjøruta
- Fv 561 Mosterøyveien, gang- og sykkelveg
- E39 Eiganestunnelen
- E134 Ølen - Ølensvåg
- Fv 890 Førresvik - E39
- Fv 511 Bygnes - Søylebotn

I tillegg har regjeringen sagt ja til at Rogaland fylkeskommune kan forskuttere for rv 509 Sømmevågen - Sola skole.
Jernbaneverket:

- Sikring/sanering av planoverganger, Sørlandsbanen
- Rassikringstiltak Dragsdalen
- Rassikring Kristiansand - Stavanger (deler av arbeidet omfatter ikke Rogaland)
- Plattformforlengelse Klepp
- Plattformforlengelser Øksnevadporten

I tillegg til prosjekt nevnt ovenfor skjer det veldig mye vedlikeholdsarbeid i regi Statens vegvesen og Jernbaneverket, hvor man i sum snakker om milliardbeløp.